Кметът на Община Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева, направи проверка на извършващите се строително-монтажни работи, касаещи разширяването на съществуваща кухня-майка на звено „Социални услуги – Домашен социален патронаж“, в сградата на бившата Оздравителна професионална гимназия “Иван Вазов” – Тетевен.

Д-р Бояджиева отбеляза, че броят на потребителите на услугата в момента е ограничен и обхваща малко над 250 лица, а увеличаването на капацитета на кухнята се извършва с цел разширяване както на териториалния обхват, така и на ползвателите на услугата.

Кметът добави, че ремонтът предвижда да се обновят помещенията, да се подмени съществуващата дограма с PVC, да се изгради нова, водопроводна инсталация за обновената кухня, да се монтира вентилационна система, да се подмени ел. инсталацията, да се изгради хладилна камера и др.

Кухнята ще бъде оборудвана с нови мивки, работни маси и стелажи, ел. печки, съдомиялни машини, фритюрници, конвектомати, кухненски робот и друго необходимо съвременно оборудване, каза още д-р Бояджиева.

Чрез ремонта за разширяване на кухнята целим да повишим качеството на предоставяната социална услуга, осигурявайки достъп на по-голям брой хора до нея, които всеки ден да разчитат на топла храна, добра грижа и внимание, подчерта кметът.

Регионално делегатско заседание за издигане кандидатури за членове на Управителния съвет на НСОРБ от Северозападния район за планиране се проведе в Монтана. В него участваха кметове и представители на общинските съвети на 51 общини от областите Видин, Враца, Монтана, Плевен и Ловеч. Общият брой на делегатите в Общото събрание на НСОРБ от Северозападния район е 102.

Съгласно утвърдените правила, общините от Северозападния район избират четирима от 23-мата членове на Управителния съвет на НСОРБ. Така делегатите номинираха - д-р Мадлена Бояджиева – кмет на Тетевен, Златко Живков – кмет на Монтана, Калин Каменов – кмет на Враца и Донка Михайлова – кмет на Троян.

За мен е огромна чест да бъда издигната за член на УС на НСОРБ, но и ангажимент за много интензивна и отговорна работа. Следя работата на ръководството на Сдружението и добре разбирам, че през последните години летвата е вдигната много високо, каза д-р Бояджиева.

През този мандат пред нас ще има изключително много предизвикателства и за тяхното преодоляване ще са ни нужни много нови познания, единство и твърдост. Надявам се, че новото ръководство ще гарантира стабилността на организацията. Ще продължим да работим заедно, както и досега, рамо до рамо малки и големи общини. Предстои ни много работа и голяма отговорност, добави още кметът на Тетевен.

Общините от Северозападния район издигнаха кандидатурата на председателя на общинския съвет във Враца - Владимир Христов за член на Контролния съвет на НСОРБ. Гласуването на предложените кандидати ще бъде направено от Общото събрание в края на февруари.

Кметът на Тетевен бе един от лекторите в рамките на въвеждащата среща за общините от Северозападния район за планиране, която се провежда в Монтана

Цифровите технологии задълбочават сериозно разделението между поколенията в общинските администрации. Различията в степента на преквалификация и темповете, с които тя се извършва, също допринасят за задълбочаване на териториалните различия и по-сериозни последици за местното развитие. Трябва да признаем – липсва реален интерес към усъвършенстване и използване на възможностите на дигитализацията в административните процеси по места, подчерта кметът на Тетевен д-р Мадлена Бояджиева. Тя бе един от лекторите в рамките на въвеждащата среща за общините от Северозападния район за планиране, която се провежда в Монтана. Д-р Бояджиева говори за потенциала на човешкия капитал в общините и за важността на инвестициите в развитието на умения и ключови компетенции на кадрите. Общините трябва да променят начина си на действие спрямо иновациите – да действат проактивно и да тестват технологии и методологии за изграждане на умен град, подчерта кметът на Тетевен.

Необходимостта от инвестиции в умения са важни, за да се отключат по-добри възможности за всички и особено за младите хора. Неслучайно 2023 г. бе обявена за Европейска година на уменията. Чрез поредицата от инициативи в подкрепа развитието на уменията, ЕС цели да даде нов тласък на ученето през целия живот, като предостави на хората и предприятията възможност да допринасят за екологичния и цифровия преход, като подкрепя иновациите и конкурентоспособността. Сред тях е и стартиралият през 2023 г. Механизъм за насърчаване на таланти. Тази инициатива има за цел да подкрепи местните и регионални власти в обучението, задържането и привличането на хора с необходимите умения и компетенции, за смекчаване на въздействието на демографския преход.

Днес общините работят в променена среда, която изисква по-широко сътрудничество и излизане от чисто секторните приоритети и мерки. В тази връзка, като начало, общините трябва да са насяно с конкретната област на специализация на общината и региона, в който попада, за да можете да определите каква комбинация от партньорства търсят. Сред добрите практики са насърчаването на различните форми на сътрудничество между професионалните гимназии и местния/регионалния бизнес за осигуряване на дуално обучение, както и адаптиране на обучителните програми, спрямо нуждите на бизнеса, включително и търсене на възможност за териториално сътрудничество между съседни общини.

Община Тетевен има опит с участие в системата на дуалното обучение. Системата се прилага и в двете професионални гимназии в общината и местната администрация е движещ фактор. Като собственик на гори, администрацията има ангажименти по управление на горския фонд и в качеството си на работодател община Тетевен активно привлича млади хора с изграждащи се умения, които виждат перспектива да се развиват в своя град. Учениците, които в рамките на своето образование имат възможност да започнат и работа в общината, получават обучение в реална среда и набират стаж, което ги прави конкурентоспособни на пазара на труда. В отдела за стопанисване на общински гори те могат да натрупат опит и познания, а Общината разширява възможностите си да подбира бъдещи служители.

Съвместно с местния бизнес Общината редовно провежда и трудови борси за учениците от региона. Това помага на учениците да се ориентират професионално и навреме да оформят своя избор. Подобни срещи се правят и с младежи, родом от Тетевен, които завършват висше образование.

Застаряването на населението и демографската криза са глобални тенденции, поставящи редица предизвикателства пред всички сектори и водещи след себе си нуждата от преосмисляне на политиките, така че да бъдат адаптирани своевременно към увеличаващо се население над 65 години, както и към по-висока трудоспособна възраст и намаляващо по-младо население. Демографската криза наистина не е просто въпрос на цифри и статистика. Тя е стратегически проблем, който изисква да гледаме в един много по-далечен хоризонт, отвъд общинските мандати и да предприемем адекватните мерки сега, а не когато вече ще е късно, подчерта д-р Мадлена Бояджиева. България оглавява класацията за най-бедна държава в ЕС, страна с най-високи и растящи неравенства, най-висока заболеваемост с рискови болести, най-висок спад на продължителността на живота. Въпреки липсата на ясно разписана визия с конкретни мерки и ресурс на национално ниво, от общините се очакват реални действия за намиране на отговор на най-належащите проблеми в тази сфера подчерта пред своите колеги кметът на Тетевен. Демографията и качеството на средата на живот са свързани. Инвестициите в среда на живот са също индиректни инвестиции в качество на човешкия потенциал, заяви още тя.

Пред участниците в регионалната среща за общините от Северозапада кметът говори за изискванията и възможностите, които поставя пред общините присъединяването на държавата ни към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и важната роля на общинските администрации в процеса по присъединяване към еврозоната.

Документът, въз основа на който се реализира оперативната работа за влизане в еврозоната, е Националният план за въвеждане на еврото в България. Той е разработен от Координационния съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната. Д-р Бояджиева разясни на какъв етап е в момента процеса по координация и подготовка на страната за въвеждане на единната европейска валута. На експертно ниво той се подпомага от няколко работни групи, които фокусират своите усилия върху най-важните сфери, засягащи публичните администрации и гражданите.

Подготовката за еврозоната изисква коренни промени в голяма част от дейностите на общините – от бюджет, статистика и счетоводство, през информационни системи и административно обслужване. Общините следва да бъдат подготвени да осигурят безпроблемното и гладкото прилагане на еврото във всички управлявани от тях публични услуги, включително чрез промени в нормативни актове, каза Мадлена Бояджиева и представи пред колегите си повече подробности.

С въвеждането на еврото всички данъци, такси и други плащания към държавата и общините трябва да се извършват в новата валута. Съдържанието на образците на документи и на общински актове, съдържащи финансова информация, трябва да бъдат актуализирани своевременно. Например, финансовата информация (размер на пенсията, обезщетението или помощта и др.), съдържаща се във въпросните образци на документи или актове, следва да бъде представяна и в лева, и в евро, в периода на двойно обозначаване на цените, като на гражданите бъдат предоставени нужните разяснения за използвания валутен курс и начина, по който са извършени евентуални закръгления. Този процес изисква редизайн на предоставяните административни услуги, в т.ч. електронните и справочни услуги. Всички приходи и разходи, както и всички активи и пасиви на общините, възникнали преди въвеждането на еврото, следва да бъдат превалутирани, съгласно установените правила при приемането на България в еврозоната. Това ще бъде регламентирано в приложимото законодателство.

На фона на новите функции, които промените в законодателството възлагат на общините във връзка с развитието на добива на енергия от възобновяеми източници, оптимизирането и цифровизацията на административните процеси, новият модел на социални услуги и други промени, предвидени в законодателството, общините остават най-стабилното ниво на управление в държавата и това фокусира все повече очакванията на гражданите към местната власт.

Приключи оценката на проектните предложения по процедура BG-RRP-4.023 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - Етап I“, финансирана от Националния план за възстановяване и устойчивост.

Публикуван е официален списък на одобрените за саниране сгради на сайта на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. За община Тетевен е одобрена 1 многофамилна жилищна сграда на обща стойност 835 903,69 лв., като останалите 16 сгради попадат в резервен списък, няма отхвърлени блокове. През януари 2024 г. ще започне подписването на договорите с общините за предоставяне на средствата, които са изцяло безвъзмездна финансова помощ, на одобрените за финансиране сгради. Средствата са осигурени по процедура BG-RRP-4.023 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - Етап I“ в рамките на Националния план за възстановяване и устойчивост.

Кандидатстването се извърши изцяло по електронен път в Информационна система за управление и наблюдение на средствата от Европейския Съюз в България (ИСУН 2020), чрез Общинска администрация – Тетевен, която подаде в срок всичките 17 (седемнадесет) предложения за изпълнение на инвестициите, изготвени съгласно изискванията на процедура BG-RRP-4.023.

Съгласно Насоки за кандидатстване, одобрени от отговорното Министерство регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), Оценката на предложенията включва един етап, който обхваща следните критерии и оценка на качеството:

  • Критерии: Оценка на административна допустимост на подадените предложения по настоящата процедура, която е извършена от оценителна комисия, определена с акт на Ръководителя на структурата за наблюдение и докладване към МРРБ, по който критерии всички подадени 17 (седемнадесет) предложения за изпълнение на инвестициите на Община Тетевен преминаха на следващ етап на оценяване;
  • Критерии: Оценка на качеството - машинна оценка в Информационна система на Механизма за възстановяване и устойчивост. В машинната оценка са включени всички данни, посочени в изготвен Доклад за Енергийно обследване за всяко проектно предложение – разгъната застроена площ (РЗП), броят на живеещите, процент енергийно спестяване в годишното потребление на първична невъзобновяема енергия, очаквано годишно намаление на емисиите на въглероден диоксид и ефективност на инвестицията. Оценката се базира на постигнатата икономическа ефективност на инвестицията. Всички данни са въведени автоматично в системата и оценките се произвеждат машинно, без намесата на човешки фактор.

Собствениците на блоковете, които са включени в резервния списък от първия етап на процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“, могат да кандидатстват за финансиране от Етап II. За него е предвиден бюджет в размер на 282 470 400 лева. Одобрените сгради за участие в този етап на процедурата сгради ще получат до 80% безвъзмездна финансова помощ. Всяко сдружение на собствениците ще трябва да осигури самоучастие чрез собствен финансов ресурс в размер на минимум 20% от стойността на допустимите разходи по проекта. Документите за кандидатстване се подават отново чрез общинска администрация. Допустими за участие и тук са всички многофамилни жилищни сгради в страната, управлявани по реда на ЗУЕС и проектирани преди 26 април 1999 г. Крайният срок за кандидатстване е 16.01.2024 г., като в случай на липса на достатъчен интерес и подадени проекти на по-малка стойност от предвидения бюджет се предвижда срокът да бъде удължен до края на месец февруари 2024 г.

На 6-ти януари отбелязваме един от най-големите християнски празници – Богоявление /Йордановден/. Традиционно в град Тетевен се проведе служба в църквата „Св. Всех Святих" и литийно шествие до моста в близост до НПГГСД "Сава Младенов", където се състоя ритуалът по хвърляне на богоявленския кръст в река Вит.

В ледените води, за да извадят кръста, се хвърлиха дузина смелчаци, като най-бърз се оказа Веселин Славков . Той бе поздравен от Тони Стоев – зам. кмет на Община Тетевен, след което получи и заслужена парична награда.

Богоявление /Йордановден/ е един от най-големите християнски празници, в който Йоан Кръстител кръщава в река Йордан Исус Христос. След тайнството на Богоявление хората видели с очите си християнското триединство на Отец (гласа), Дух (гълъба, кацнал на рамото на Христос) и Син (земния човек) и започнали да вярват, затова денят се нарича още Богоявление. С кръщаването на водата светът става безопасно място за живеене.

 

На 6 януари ще отбележим един от най-древните християнски празници – Йордановден /Богоявление/.

В град Тетевен по случай празника ще се проведе служба в църквата „Св. Всех Святих", след която, в около 10.00ч., ще тръгне литийно шествие до моста в близост до НПГГСД "Сава Младенов".

Ритуалът по хвърляне на богоявленския кръст в река Вит ще започне в 10.30ч.

На 30.09.2023г. Община Тетевен успешно приключи Процедура BG05M9OP001-2.004 за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за предоставяне на услуги за ранно детско развитие чрез реализиран проект на Министерство на труда и социалната политика. Проектът бе с наименование:„ Услуги за ранно детско развитие от Общностен център за деца и семейства – Тетевен ”.

Услугата Общностен център за деца и семейства /ОЦДС/ – гр. Тетевен, вече е държавно делегирана дейност със собствен бюджет, а неин доставчик е Община Тетевен. Целта е осигуряване на устойчивост на приключилия проект и развитие на социалните услуги за деца и семейства, живеещи на територията на общината.

ОЦДС е иновативна социална услуга в подкрепа на деца от 0 до 7 годишна възраст и техните семейства, като ще се предоставя от екип специалисти - ежедневно, почасово и мобилно, в зависимост от потребността.

Услугата цели превенция на социалното изключване, намаляване на бедността чрез предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие, насочени към деца от уязвими групи, включително деца с увреждания и техните семейства, както и на бъдещи родители.

ОЦДС ще осъществява информиране и консултиране относно съществуващата мрежа от услуги и достъпната за родителите и за детето финансова подкрепа. Тя ще включва и консултация по проблеми, които възникват при ежедневната грижа за детето, родителските отговорности, както и семейните трудности, свързани с необходимостта от осигуряване на грижите за децата от 0 до 7 годишна възраст.

Като част от дейността на ОЦДС ще бъдат предоставени следните услуги:

  • Професионална помощ от екипа към родителите как да реагират по сензитивно подходящ начин на нуждите на детето;
  • Редовни посещения на мобилен екип в детските градини в населените места и по домовете на семействата с деца от 0 до 3 годишна възраст, с цел здравно консултиране от педиатър за осъществяване на мониторинг на грижите за децата и осигуряване на подкрепа за формиране и подобряване на уменията за грижа за децата;
  • Почасово отглеждане на деца в група „Семеен център“ от 0 до 3 годинки;
  • Групи за летни училища, създаващи условия за равен старт в училище;
  • Ранна диагностика и превенция на области на затруднения в детското развитие.

Държавен фонд „Земеделие“ одобри внесеното проектно предложение от Община Тетевен за „Ремонт на детска градина „Изгрев“, с. Глогово“. Проектът предвижда въвеждане на мерки за енергийна ефективност, в т.ч. и изграждане на фотоволтаична централа за собствено потребление.

Целта на проекта е чрез предвидените строително-монтажни работи да се осигури икономия на енергия и топлосъхранение, безопасна експлоатация, хигиена, опазване здравето и живота на хората, a едновременно с това ще се подобри и общия естетически вид на сградата.

Ще бъде извършено топлинно изолиране на външните стени, покрива, цокъла, балконите, стълбите и на пода. Ще се подменят съществуващата дограма, осветителните тела, покривната конструкция и отоплителна инсталация. Ще бъде монтирана и фотоволтаична инсталация.

Проектът е на стойност 1 098 968,33 лв. с ДДС и е финансиран по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020, Мярка 07 – Основни услуги и обновяване на селата в селските райони, Подмярка 7.2 – „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”.

На 23 декември на площад „Сава Младенов“ се проведе традиционният Коледен базар, организиран от Община Тетевен. Изключително богат и разнообразен на артикули, той се превърна в своеобразна изложба на въображението и творчеството. В него се включиха детски градини, училища, читалища, центрове, занаятчии – както местни, така и от други населени места и др.

Кметът на Община Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева бе сред посетителите на базара. Тя направи обиколка на всички щандове, на които бяха изложени най-различни играчки, коледни сувенири, хранителни продукти, дървени и шивашки изделия, като повечето от тях бяха ръчно изработени.

Кметът поздрави всички участници в базара, отбелязвайки инициативността, креативността и уменията им, с които са създали своите невероятни коледни артикули.

Инициативата вече се е утвърдила като традиция, която се припознава от все повече хора, а участниците се увеличават всяка изминала година, което може само да ни радва, каза д-р Бояджиева.

Тя подчерта, че въпреки лошото време участниците и посетителите са запазили Коледния си дух и настроение. Кметът отправи пожелания за весели Коледно-новогодишни празници на всички.

На 22 декември в салона на НЧ „Съгласие 1869“ – гр. Тетевен, се проведе Коледен концерт на Акустичната рок формация към читалището, под надслов „Тиха нощ, свята нощ, две очи и в тях лъч надежда достига до нас!“.

Младите китаристи демонстрираха наученото досега и показаха своя талант пред публиката, давайки й възможност да се докосне до магията на този музикален инструмент.

Ръководителят на клуба по китара – Павлин Павлов, получи поздравителен адрес от кмета на Община Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева, в който тя изразява своето възхищение от таланта на неговите възпитаници и отправя пожелания за бъдещи успехи.

В салона на читалището бяха родители и приятели на музикантите, както и жители и гости на града, като всички присъстващи подкрепиха младите китаристи с много аплодисменти.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню