ОбС-Тетевен утвърждава класирания на първо място от Комисията кандидат за управител на „МБАЛ-Тетевен-д-р Ангел Пешев“ ЕООД – гр. Тетевен

С решение № 782/13.10.2022 г. Общински съвет Тетевен утвърждава предложеното от Комисия, определена със Заповед № 514/21.09.2022 г. на Кмета на Община Тетевен класиране, съгласно Протокол от 05.10.2022 г. и одобрява доц. д-р Михаил Ненов Николовски за Управител на „МБАЛ-Тетевен-д-р Ангел Пешев“ ЕООД – гр. Тетевен, представляващо еднолично търговско дружество със 100% общинско участие в капитала.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню