ОБЯВЛЕНИЕ номер ТСУИД-04-03-07/1/10.05.2013 г.:

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Тетевен, отдел УТСИД съобщава на заинтересуваните лица, че със заповед №248/07.04.2013 г. на Кмета на Община Тетевен е РАЗРЕШЕНО възлагане изработването на КПИИ – ПИПУП – ПЗ в обхват: УПИ ХІV-419 от кв. 47 по действащия от 1979 г. подробен устройствен план (ПУП) на с. Български извор, общ. Тетевен, обл. Ловеч.

Изработването на КПИИ – ПИПУП – ПРЗ е по искане и за сметка на Ивайло Божидаров Маринов

Преписката се намира в стая №103, етаж І на Общинската администрация.

На основание  чл. 34, ал. 3 от Административнопроцесулания кодекс (АПК) могат да се правят писмени възражения и предложения до Кмета на Община Тетевен, в 7-дневен срок от настоящото съобщение.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню