Съобщение за разрешаване изготвяне ПИ ПУП - ПРЗ за кв. 4 с. Дивчовото

Община Тетевен, обявява на заинтересуваните лица, че със Заповед №20/19.01.2022 г. на Кмета на община Тетевен е одобрено задание по чл. 125 от ЗУТ и разрешено изработването на проект за изменение на подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПИ ПУП – ПРЗ), в обхват: УПИ VII-за детска градина и УПИ VI-28 кв. 4 по ПУП на с. Дивчовото, обл. Ловеч, съставляващи ПИ с идентификатор 20996.56.40 и ПИ с идентификатор 20996.56.41 по КККР на с. Дивчовото, обл. Ловеч

На основание чл. 124б, ал. 2, във връзка с чл. 135, ал. 7 от ЗУТ от Закона за устройство на територията, обявлението е поставено на таблото за обяви по УТ в ИЦ на общината и публикувано на интернет страницата на общината.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 0678-52200- вътр.102 и в стая №103, етаж І на общинската администрация.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ пред Административен съд Ловеч, в 14-дневен срок от съобщението.

    

инж. Михаил Куманов……….…/п/………………

               Н-к отдел УТИД при ОА – Тетевен

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

Последно добавени

За региона

  Меню