Съобщение за изготвен ПУП - ПРЗ за част от кв. 43, с. Гложене, обл. Ловеч

Община Тетевен, на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията, Ви уведомява, че е изработен и представен за разглеждане проект за изменение на подробен устройствен план – ПИ ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхват: част от кв. 43, заключена между улица с ОТ 178-195-194-193-192-191-189-188-185-184-230-242 и воден канал по ПУП на с. Гложене, обл. Ловеч, съставляващи ПИ с идентификатори 15165.703.654; 15165.703.816;15165.703.861;15165.703.654;15165.703.876;15165.703.877;15165.703.878;15165.703.881; 15165.703.882 и 15165.703.897 по КККР.

На основание чл. 128, ал. 6, т. 2, ал. 7 и 9 от ЗУТ, проектът е разгледан от общинския експертен съвет и с решение №6, протокол №13 от 24.11.2021 г. е приет със забележки, които са отстранени и е представен за продължаване на административното производство.

Представеният ПР предвижда:

  • обособява се нова улица с ОТ 188А-188Б.188-В-188-Г-188Д, следваща трасето на съществуващия на място чер път;
  • Закрива се улица с ОТ 178-195-194-193-192 и се образува тупик и нова осова точка 192А;
  • От терена, заключен между края на регулацията и новообразуваното обръщало се оформя УПИ XVI с отреждане за озеленяване;
  • На запад от новопроектираната улица с ОТ 188А-188Б-188В-188Г-188Д се проектират 3 нови УПИ-та: XV за курортно рекреационни дейности; XIV за обществен комплекс и XIII-780 с отреждане за нискоетажно жилищно застрояване;
  • Променят се западната и източна граница на УПИ XIII-780;
  • Съществуващият воден канал и прилежащият му сервитут се отделят в терен с начин на трайна ползване за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение;
  • Образува се нов УПИ XI- за стадион и други спортни съоръжения, който обхваща теренът на съществуващия стадион и баскетболно игрище;
  • Между новопроектираната улица с ОТ 188А-188Б-188В-188Г-188Д и УПИ XI- за стадион и други спортни съоръжения се обособява УПИ XII- за озеленяване;
  • На изток от УПИ за стадион и други спортни съоръжения се проектират 3 нови УПИ-та за нискоетажно жилищно застрояване (III, IX, X) и УПИ I за озеленяване.

ПЗ предвижда основното застрояване на новообразуваните УПИ.

На основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ, проектът и съобщението са публикувани на интернет страницата на общината и поставени на таблото – обяви по УТ в информационния център на ОА – Тетевен и кметство с. Гложене, обл. Ловеч.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 0678-52200- вътр.102 и в стая №103, етаж І на общинската администрация.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в 14-дневен срок от получаване на съобщението, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за изменение на ПУП до общинската администрация.

Н-к отдел УТИД при ОА – Тетевен:………/п/…………..

                                  инж. Михаил Куманов

 

Вижте тук.

    

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню