Съобщение за изготвен ПУП - ПРЗ за ПИ 15165.273.54, с. Гложене, обл. Ловеч

Община Тетевен, на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията, Ви уведомява, че е изработен и представен за разглеждане проект за подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) в обхват: ПИ с идентификатор 15165.273.54 по КККР на с. Гложене, обл. Ловеч, във връзка с провеждане процедура по промяна предназначението на земеделската земя за проектиране на обект: „Жилищна сграда“.

На основание чл. 128, ал. 6, т. 2, ал. 7 и 9 от ЗУТ, проектът е разгледан от общинския експертен съвет и с решение №3, протокол №2 от 16.02.2022 г. е приет без забележки. които са отстранени и е представен за продължаване на административното производство.

Представеният ПУП – ПРЗ предвижда урегулирането на ПИ в УПИ Х-273.54 по имотни граници, с отреждане за „жилищно застрояване“, а ПЗ основното му застрояване.

На основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ, проектът и съобщението са публикувани на интернет страницата на общината и поставени на таблото – обяви по УТ в информационния център на ОА – Тетевен.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 0678-52200- вътр.102 и в стая №103, етаж І на общинската администрация.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в 14-дневен срок от получаване на съобщението, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за изменение на ПУП до общинската администрация.

 

 

 

Н-к отдел УТИД при ОА – Тетевен:………/п/…………..

                                 инж. Михаил Куманов

 

 

Вижте тук.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню