Поправена Заповед на зам. министъра на РРБ

                                  

Относно: Заповед №РД-02-15-12/10.02.2022 г. на заместник – министъра на регионалното развитие и благоустройството за обект: АМ «Хемус», участък от км 87+800 до км 103+150, включително пътен възел «Боаза» и пътен възел «Дерманци», подучастъци от км 87+800 до км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150, поправена със Заповед №РД-02-15-18/01.03.2022 г.

                              

Община Тетевен, на основание чл. 124б, ал. 2, във връзка с чл. 135, ал. 7 от Закона за устройство на територията и чл. 62, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомява, че със Заповед №РД-02-15-18/01.03.2022 г. е поправена очевидна фактическа грешка в Заповед №РД-02-15-12/10.02.2022 г. на заместник – министъра на регионалното развитие и благоустройството, както следва:

- на страница втора, първи и втори ред думите «с. Български извор и с. Торос, община Тетевен, област Ловеч се заменят «с. Български извор, община Тетевен и с. Торос, община Луковит, област Ловеч»,

- на страница втора, двадесет и първи ред след думите «община Тетевен» се добавя и община Луковит».

Заповед №РД-02-15-18/01.03.2022 г. е неразделна част от Заповед №РД-02-15-12/10.02.2022 г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството, с която е разрешено на Агенция «Пътна инфраструктура» с административен адрес: гр. София 1606, бул. Македония №3, да изработи проект за изменение на подробен устройствен план – парцеларен план ( ПИ ПУП – ПП) за обект: АМ «Хемус», участък от км 87+800 до км 103+150, подучастъци от км 87+800 до км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150, одобрен със Заповед №РД-02-15-139/29.07.2019 г. на заместник – министъра на регионалното развитие и благоустройството, във връзка с изграждане на Опорен пунк при км 91+150 по трасето на АМ «Хемус», участък от км 87+800 да км 103+150, засягащ землищата на с. Български извор, община Тетевен и с. Торос, община Луковит, обл. Ловеч.

Заповедта се намира в стая №103, етаж І на общинската администрация.

Обявлението е поставено на таблото за обяви по УТ в ИЦ на общината и кметство с. Български извор, общ. Тетевен, обл. Ловеч и публикувано на интернет страницата на общината.

На основание чл. 62, ал. 2 от АПК заповедта подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред Административен съд – Ловеч в 14-дневен срок от съобщаването ѝ по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ чрез Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

инж. Михаил Куманов………/П/………………..

                   Н-к отдел УТИД при ОА – Тетевен

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню