Съобщение за одобрен ПУП - ПЗ за ПИ 15165.272.614, с. Гложене

По преписка вх. №УТИД-04-07-12/08.04.2022 г.

Община Тетевен, съобщава на заинтересуваните лица, че на основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията, със Заповед №589/18.10.2022 г. е одобрен проект за подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) в обхват: ПИ с идентификатор 15165.272.614, м. Касълека по КККР на с. Гложене, обл. Ловеч, с който се определя конкретното функционално предназначение на целия ПИ с отреждането му за „жилищно застрояване“, в устройствена зона, означена като „Жм“ със съответните устройствени показатели и основното му застрояване в рамките на ограничителната линия на застрояване, както е показано с червен цвят в ПЗ.

На основание чл. 128, ал. 6, т. 2, ал. 7, 8 и 9 от ЗУТ, проектът е разгледан от общинския експертен съвет и с решение №3, протокол №10 от 12.10.2022 г. е приет без забележки, след определяне на постъпилите възражения за неоснователни.

На основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ, Проектът е публикуван на интернет страницата на общината и поставен на таблото за обяви по Устройство на територията в ИЦ на общината.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 0678-52200- вътр.102 и в стая №103, етаж І на общинската администрация.

Заповедта подлежи на обжалване от заинтересуваните лица по чл. 131 ал. 1 и ал. 2, т. 1 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването ѝ, чрез кмета на община Тетевен пред Административен съд – Ловеч

Н-к отдел УТИД при ОА – Тетевен:………/п/…………..

                                 инж. Михаил Куманов

 Вижте тук

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

Последно добавени

За региона

  Меню