Съобщение - виза за проектиране

изх.№ съобщение № УТИД-04-02-68(2)/ 18.01.2023 г.

    

ДО ЗАИНТЕРЕСУВАНИ ЛИЦА

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

             Община Тетевен по реда на § 4 от ДР на Закона за устройство на територията (ЗУТ),  СЪОБЩАВА, че на основание чл. 140, ал.3, във връзка с чл.131, ал.2, т.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) на Иван Георгиев Иванов е издадена виза за проектиране с изх. № УТИД-04-02-68(1)/ 16.11.2022 год., с която на основание чл.140, ал.1 и 3, във връзка с чл.134, ал.6 и чл.183, ал.4 от ЗУТ е допуснато изготвянето на инвестиционен проект за „ Основен ремонт, реконструкция и преустройство на съществуваща сграда с идентификатор 72343.500.8023.1 от „Сграда за търговия“ в „Игрална зала за хазартни игри“.

           Местонахождение: УПИ VIII-1613,1874 – за обществени нужди, кв. 86 по плана на гр. Тетевен, съответстващ на ПИ с идентификатор 72343.500.8023 по КККР на гр. Тетевен.

           В 14-дневен срок от публикуването на настоящето съобщение заинтересуваните лица може да направят писмено възражение чрез общинска администрация гр. Тетевен пред Административен съд гр. Ловеч, по реда на чл.215, ал.1 и 4 от ЗУТ.

           Жалбите и протестите срещу визата за проектиране спират изпълнението ú съгласно чл.217, ал.1 от ЗУТ.

            Заинтересуваните лица могат да се запознаят със съдържанието на визата в стая №103, етаж 1, отдел „ УТИД”, в сградата на общинската администрация.

            Копие от настоящото съобщение ще бъде поставено на таблото за съобщения в сградата на Община Тетевен и ще бъде публикувано в официалния сайт на Община Тетевен.

АРХ. ПАВЕЛ МИХАЙЛОВ………/ п /…….

Главен архитект на Община Тетевен

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню