Съобщение за изготвен ПИ ПУП - ПР за кв. 31, с. Градежница

Изх. №УТИД-04-07-3/1/-27.01.2023 г.

ДО ЗАИНТЕРЕСУВАНИТЕ ЛИЦА

                                             

О Б Я В Л Е Н И Е

По преписка вх. №УТИД-04-07-3/18.01.2023 г.

Община Тетевен, на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията, Ви уведомява, че е изработен и представен за разглеждане проект за изменение на подробен устройствен план – ПУП – План за регулация (ПИ ПУП – ПР) в обхват: УПИ III-19 и IV-18, кв. 31 по ПУП на с. Глогово, обл. Ловеч, съставляващи ПИ с идентификатори 15148.701.19 и 15148.701.18 по КККР, като се променя вътрешната регулационна линия между УПИ III-19 и IV-18 по имотната граница, така както е заснета и отразена в кадастралната карта /по съществуващата подпорна стена/ и УПИ IV-18 се разделя на два нови УПИ: IV-701.18 и VII-701.399, както е показано със зелен цвят в ПР.

На основание чл. 128, ал. 6, т. 2, ал. 7 и 9 от ЗУТ, проектът е разгледан от общинския експертен съвет и с решение №8, протокол №1 от 27.01.2023 г. е приет за обявяване по реда на чл.128, ал. 3 от ЗУТ.

На основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ, проектът и съобщението са публикувани на интернет страницата на общината и поставени на таблото – обяви по УТ в информационния център на ОА – Тетевен.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 0678-52200- вътр.102 и в стая №103, етаж І на общинската администрация.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в 14-дневен срок от получаване на съобщението, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за изменение на ПУП до общинската администрация.

Н-к отдел УТИД при ОА – Тетевен:……/п/……………..

                                 инж. Михаил Куманов

    Вижте тук.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню