Съобщение за одобрен ПИ ПУП - ПР за кв. 1, с. Глогово

Изх. №УТИД-04-07-5/2/-27.03.2023 г.

ДО ЗАИНТЕРЕСУВАНИТЕ ЛИЦА

                                             

О Б Я В Л Е Н И Е

По преписка вх. №УТИД-04-07-5/13.02.2023 г.

Община Тетевен, съобщава на заинтересуваните лица, че на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, със Заповед №132/24.03.2023 г. е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план – План за регулация (ПИ ПУП – ПР) в обхват: УПИ XVII-43; II-46 и III-47, кв.1 по ПУП на с. Глогово, обл. Ловеч, съставляващи ПИ с идентификатори 15148.701.43; 15148.701.46; 15148.701.47 и 15148.701.531 по КККР, с който се променя вътрешната регулационна линия между УПИ XVII-43; II-46 и III-47 по имотната граница, така както е заснета и отразена в кадастралната карта, и се обособяват нови УПИ: XVII-43; II-46 и III-47,532, както е показано със зелен цвят в ПР.

На основание чл. 128, ал. 6, т. 2, ал. 7 и 9 от ЗУТ, проектът е разгледан от общинския експертен съвет и с решение №4, протокол №2 от 15.02.2023 г. е приет.

На основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ, Проектът е публикуван на интернет страницата на общината и поставен на таблото за обяви по Устройство на територията в ИЦ на общината.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 0678-52200- вътр.102 и в стая №103, етаж І на общинската администрация.

Заповедта подлежи на обжалване от заинтересуваните лица по чл. 131 ал. 1 и ал. 2, т. 1 и 4 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването ѝ, чрез кмета на община Тетевен пред Административен съд – Ловеч

Н-к отдел УТИД при ОА – Тетевен:………/п/…………..

                                 инж. Михаил Куманов

Вижте тук.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню