Обявление номер ТСУиИД-04-07-10/1/23.04.2012 г.

На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за териториално и селищно устройство (ЗУТ), Община Тетевен, отдел „ТСУиИД”, съобщава на заинтересуваните лица, че Анелия Асенова Грот от гр. София е представила за разглеждане и одобряване  подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП- ПРЗ) за собствения поземлен имот (ПИ) с идентификатор 72343.53.176, м. „Пейков дол”, гр.Тетевен, с цел урегулирането им  в  УПИ VІІ-53.176  и отреждането му  за „ниско жилищно застрояване”.

ПРЗ се намира в стая №103, на първия етаж в общинска администрация и може да се прегледа всеки присъствен ден от датата на съобщението.

В едномесечен срок от обявлението, заинтересованите лица могат да направят писмени  възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Кмета на Община Тетевен.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню