Покана за ПЕТОТО по ред заседание на Общински съвет Тетевен на 10.02.2020 година /понеделник/, в залата на Община Тетевен, етаж първи от 14:00 часа

1. Предложение за приемане на Годишен отчет за изпълнение на „Програма за енергийна ефективност на община Тетевен 2017-2020 г.“ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ за 2019 г. в Агенцията за устойчиво енергийно развитие.
Вносител: Борис Врабевски - За Кмет на Община Тетевен – определен със Заповед № 59 от 22.01.2020 г.

2. Предложение за приемане на информация за изпълнението на „Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Тетевен 2017-2020 г.“ за 2019 г. в Агенцията за устойчиво енергийно развитие.
Вносител: Борис Врабевски - За Кмет на Община Тетевен – определен със Заповед № 59 от 22.01.2020 г.

3. Предложение за приемане на информация по изпълнение на Програмата за управление на отпадъците на община Тетевен 2016-2020 г. за 2019 година.
Вносител: Тони Стоев –Заместник - кмет на Община Тетевен

4. Предложение за приемане на годишен отчет за 2019 година по изпълнение на Програмата за опазване на околната среда на община Тетевен 2016-2020 г.
Вносител: Тони Стоев –Заместник -кмет на Община Тетевен.

5. Предложение за приемане на Отчет за изпълнение на програмата за развитие на туризма в община Тетевен за 2019 година.
Вносител: Борис Врабевски- За Кмет на Община Тетевен – определен със Заповед № 59 от 22.01.2020 г.

6. Предложение за приемане на Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетните и непълнолетните при община Тетевен за 2019 година.
Вносител: Борис Врабевски - Заместник-кмет на Община Тетевен

7. Предложение за Проект за изменение и допълнение на Правилник за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено или осиновено дете в община Тетевен.
Вносител: Мария Стойчева – Председател на Общински съвет – Тетевен

8. Предложение за приемане бюджета на Община Тетевен за 2020 година.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
9. Предложение за именуване на площад в село Гложене, община Тетевен.
Вносител: Мария Стойчева – Председател на Общински съвет – Тетевен

10. Предложение за приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2020 година.
Вносител: Борис Врабевски - Заместник-кмет на Община Тетевен

11. Предложение за приемане на Програма за развитие на туризма в община Тетевен за 2020 година.
Вносител: Борис Врабевски - Заместник-кмет на Община Тетевен

12. Предложение за Актуализиране цени по Тарифа към Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Тетевен, и наемни цени по сключени договори по реда на Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Тетевен и по реда на Наредбата за стопанисване и управление на Общински поземлен фонд, съгласно обявен официален инфлационен индекс за 2019 година.
Вносител: Тони Стоев –Заместник -кмет на Община Тетевен

13. Предложение за определяне на пасища, мери и ливади от Общински поземлен фонд за общо и индивидуално ползване, приемане на годишен план за паша и правила за ползване на пасища, мери и ливади на територията на общината, и даване на съгласие за предоставянето им за индивидуално ползване за стопанската 2020/2021 година по реда на чл. 37 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи.
Вносител: Тони Стоев –Заместник - кмет на Община Тетевен

14. Предложение за одобряване на обема дървесина от общински горски територии за продажба по ценоразпис през 2020 година.
Вносител: Борис Врабевски - Заместник - кмет на Община Тетевен

15. Предложение за определяне позицията и мандата на решенията на представителя на община Тетевен в редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК Ловеч на обособена територия, обслужвана от „ВиК“ АД – Ловеч, насрочено за 18.02.2020 г. от 11:00 часа.
Вносител: Тони Стоев –Заместник - кмет на Община Тетевен

16. Предложение за определяне състава на местната комисия към Община Тетевен на основание чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане правата на гражданите с многогодишно жилищно – спестовни влогове /ЗУПГМЖСВ/.
Вносител: Тони Стоев –Заместник - кмет на Община Тетевен.

17. Предложение за изработване на задание за изработване на горскостопански план за гори и незалесени земи в горските територии, собственост на община Тетевен, в териториалния обхват на ТП ДГС Тетевен, попадащи землищата на град Тетевен, село Рибарица, село Васильово, село Бабинци, село Български Извор, село Голям Извор, село Гложене, село Глогово, село Градежница, село Галата, село Дивчовото, село Малка Желязна и село Черни Вит.
Вносител: Борис Врабевски - Заместник-кмет на Община Тетевен

18. Предложение за прекратяване на съсобственост чрез изкупуване частта на общината при условията на чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС /село Български Извор/.
Вносител: Тони Стоев –Заместник - кмет на Община Тетевен

19. Предложение за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост по реда на чл. 14, ал. 2 от ЗОС /Тетевен/.
Вносител: Тони Стоев –Заместник -кмет на Община Тетевен

20. Предложение за продажба на имот – частна общинска собственост по реда на чл. 35, ал. 1 от ЗОС /село Рибарица/.
Вносител: Тони Стоев –Заместник - кмет на Община Тетевен.

21. Предложение за отпускане на дървесина на Христина Йотова Димитрова от град Тетевен, ул. “Симеон Куманов“ № 18.
Вносител: Борис Врабевски - Заместник-кмет на Община Тетевен

22. Предложение за Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП - ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 62579.129.43, местност „Стара Рибарица“, с. Рибарица, обл. Ловеч, представляващ земеделска земя във връзка с провеждане процедура по промяна предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди по реда на Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ).
Вносител: Борис Врабевски - Заместник-кмет на Община Тетевен
23. Предложение относно изменение на т. 1 от Решение № 59 от 22.01.2020 г. на Общински съвет – Тетевен.
Вносител: Драгомир Димитров – Председател на ПК по „НУОРСКИР“
24. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.


МАРИЯ СТОЙЧЕВА /П/

Председател на Общински съвет - Тетевен

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню