Покана за ШЕСТОТО по ред заседание на Общински съвет Тетевен на 31.03.2020 година /вторник/, в залата на Община Тетевен, етаж първи от 13:00 часа

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, свиквам ШЕСТОТО по ред заседание на Общински съвет Тетевен на 31.03.2020 година /вторник/, в залата на Община Тетевен, етаж първи от 13:00 часа, при следния дневен ред:

1. Годишен отчетен доклад за 2019 г. за наблюдение изпълнението на Общински план за развитие на Община Тетевен 2014-2020 година.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
2. Предложение за приемане на Програма за управление на Община Тетевен за мандат 2019-2023 година.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
3. Предложение относно промяна в общата численост и структура на Общинска администрация – Тетевен.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
4. Предложение за поемане на дългосрочен общински дълг от Община Тетевен.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
5. Предложение за одобряване на Процедура за избор на финансова или кредитна институция, или финансов посредник.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
6. Предложение за участие в процедура за присъждане на Етикет за добро управление на местно ниво.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
7. Предложение за разпределение на общата сума на средствата за финансово подпомагане на спортните клубове на територията на община Тетевен, приета с бюджета на община Тетевен за 2020 г.
Вносител: Красимир Красимиров – Зам. Кмет на Община Тетевен
8. Предложение за приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги на територията на община Тетевен за 2021 година.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
9. Предложение за отмяна на Наредба за пожарната безопасност и защита на населението на територията на община Тетевен, приета с Решение № 702 от 30.10.2014 година на Общински съвет – Тетевен.
Вносител: Мария Стойчева – Председател на Общински съвет – Тетевен
10. Предложение за Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за опазване на околната среда и управление на отпадъците на територията на община Тетевен.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
11. Предложение за определяне на представител и заместник представител на община Тетевен в Общото събрание на РСО „Централна Стара планина“.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
12. Предложение за определяне на представител на община Тетевен в Организацията за управление на Старопланински туристически район /ОУСтТР/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
13. Предложение за определяне на комисия по реда на чл. 3 от Правилника за организацията и реда за работа на Общински фонд за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни заболявания на семейства и лица, живеещи на семейни начала на територията на Община Тетевен.
Вносител: Мария Стойчева – Председател на Общински съвет – Тетевен
14. Предложение за определяне позицията и мандата по решенията на представителя на Община Тетевен в извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК Ловеч на обособена територия, обслужвана от „ВиК“ АД – Ловеч, насрочено за 14.04.2020 г. от 11:00 часа.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
15. Предложение за обявяване прекратяване с ликвидация на „Дърворезба“ ЕООД- Тетевен по реда на Търговския закон.
Вносител: Мария Стойчева – Председател на Общински съвет – Тетевен
16. Предложение за освобождаване от заплащане на дължим наем от наематели на общински имоти, представляващи търговски обекти, в които на основание Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването са преустановени посещенията в периода 13.03.2020 г. до 29.03.2020 г. във връзка с въведеното извънредно положение в Република България.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
17. Предложение за продажба на земя – частна общинска собственост по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС, /Димитър Алипиев, град Тетевен/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
18. Предложение за продажба на земя – частна общинска собственост по реда на чл. 35, ал. 1 от ЗОС, /Сийка Василева, град Тетевен/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
19. Предложение за актуализиране на програмата по чл. 8, ал. 9 от ЗОС, /село Гложене/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
20. Предложение за прекратяване на съсобственост чрез изкупуване частта на общината при условията на чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, / село Гложене/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
21. Предложение за безвъзмездно прехвърляне на поземлени имоти публична общинска собственост – язовир „Малка Желязна“ на държавата, за управление и стопанисване от Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
22. Предложение за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост /здравен кабинет/ за извършване на първична извън болнична медицинска помощ, /село Глогово/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
23. Предложение за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост по реда на чл. 30, ал. 1, т. 1, ал. 2 и ал. 5 от Закона за енергийните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура, /м. „Скрибътна“, град Тетевен/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
24. Предложение за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост по реда на чл. 30, ал. 1, т. 1, ал. 2 и ал. 5 от Закона за енергийните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура, /м. „Шудровската могила, село Рибарица/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
25. Предложение за предоставяне на земи от общински поземлен фонд, съгласно § 27, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
26. Предложение за отмяна на Решение № 28/26.11.2019 г. на Общински съвет – Тетевен, във връзка с изработване на план за изменение на подробен устройствен план – план за регулация в обхват УПИ I и УПИ III – 696, кв. 57 и улица с О. Т. 19-16-17 по ПУП на с. Гложене.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
27. Предложение за проект на изменение на Подробен устройствен план – план за регулация /ПИПУП-ПР/ за урегулиран поземлен имот /УПИ/ III -1818, кв. 104 по ПУП на гр. Тетевен, съставляващ поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 72343.500.1818 по кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на град Тетевен.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
28. Предложение за разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 17419.1.107, местност „Полето“, с. Градежница, обл. Ловеч, представляващ земеделска земя във връзка с провеждане на процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по реда на Закона за опазване на земеделските земи /ЗОЗЗ/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
29. Предложение за разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за регулация застрояване /ПУП –ПРЗ/ за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 17419.12.24, местността „Циганското“, с. Градежница, обл. Ловеч, представляващ застроена земеделска земя във връзка с провеждане на процедура по промяна предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди по реда на Закона за опазване на земеделските земи /ЗОЗЗ/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
30. Предложение за отпускане на средства по реда на Правилника за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено или осиновино дете на територията на община Тетевен, приет с Решение №440/23.03.2017 г. на Общински съвет –Тетевен.
Вносител: Мария Стойчева – Председател на Общински съвет – Тетевен

31. Предложение за отпускане на финансови средства по внесени молби от жители на община Тетевен.
Вносител: Д-р Иван Цачев – Председател на ПК по „ЗСП“
32. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

МАРИЯ СТОЙЧЕВА

Председател на Общински съвет - Тетевен

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню