Четвърто заседание на Общински съвет 06.12.2011 г.

П О К А Н А


На основание чл.  23, ал. /4/, т. 1 от ЗМСМА, свиквам ЧЕТВЪРТОТО по ред редовно заседание на Общински съвет – Тетевен  на 06.12.2011 година /Вторник/ от 14:00 часа в салона на Община Тетевен при следния дневен ред:
1. Предложение за определяне на цена за отдаване под наем на здравни кабинети за извършване на първична медицинска или стоматологична помощ.
Докл.: Милен Милев: Кмет на Община Тетевен
2. Предложение за възлагане на Управителите на „МБАЛ – Тетевен – Д-р Ангел Пешев” ЕООД и на „МЦ – І – Д-р Цако Горанов” ЕООД предприемане на действия по сключване на договори за отдаване под наем на помещения по реда на чл. 102, ал. 3 и ал. 4 от ЗЛЗ за извършване на извънболнична специализирана медицинска помощ.
Докл.: Милен Милев: Кмет на Община Тетевен
3. Предложение за преобразуване на „МЦ – І – Д-р Цако Горанов” ЕООД и „МБАЛ – Тетевен – Д-р Ангел Пешев” ЕООД, чрез вливане на „МЦ – І – Д-р Цако Горанов” ЕООД /преобразуващо се дружество/ в „МБАЛ – Тетевен – Д-р Ангел Пешев” ЕООД /приемащо дружество/.
Докл.: Милен Милев: Кмет на Община Тетевен
4. Изказвания, питания, становища и  предложения на граждани.МБ/ЛП   
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС – ТЕТЕВЕН   
                                                    _______________
                                             /д-р МАДЛЕНА
БОЯДЖИЕВА /

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню