Покана за Шесто редовно заседание на Общински съвет - Тетевен

На основание чл.  23, ал. /4/, т. 1 от ЗМСМА, свиквам ШЕСТОТО по ред редовно заседание на Общински съвет – Тетевен  на 11.01.2012година /Сряда/ от 14:00 часа в салона на Община Тетевен при следния дневен ред:
1. Предложение за актуализация на бюджета на Община Тетевен за 2011 година.
Докл.: Милен Ганев Милев – Кмет на Община Тетевен
2. Писмо с изх. № 1033/28.12.2011 година от Управителя на МБАЛ – Тетевен – д-р Ангел Пешев” ЕООД.
Докл.:  Управител на МБАЛ – Тетевен – д-р Ангел Пешев” ЕООД.
3. Предложение за потвърждаване и актуализиране участието в Регионално сдружение за управление на отпадъците – регион Луковит.
Докл.: Милен Ганев Милев – Кмет на Община Тетевен
4. Предложение за приемане на условия и ред за възлагане изпълнението на дейности в горските територии общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, както и продажбата на дървесина и недървесни продукти в общинските горски територии.
Докл.: Милен Ганев Милев – Кмет на Община Тетевен
5. Предложение за състав на Местна комисия  по приложение на ЗАКОН за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове.
Докл.: Милен Ганев Милев – Кмет на Община Тетевен
6. Предложение за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост по реда на чл.35 от ЗОС.
Докл.: Милен Ганев Милев – Кмет на Община Тетевен
7. Предложение за отдаване под наем на недвижим имот-общинска собственост по реда на чл. 14, ал. 2 от ЗОС
Докл.: Милен Ганев Милев – Кмет на Община Тетевен
8. Предложение за отдаване под наем на недвижим имот-общинска собственост по реда на чл. 14, ал. 6 от ЗОС
Докл.: Милен Ганев Милев – Кмет на Община Тетевен
9. Предложение за продължаване срока на договори за отдаване под наем на недвижими имоти – общинска собственост за разполагане на временни преместваеми съоръжения /павилиони/ на основание чл.56 от ЗУТ, по реда на §78, ал.2 от ПЗР към ЗИД на ЗОС.
Докл.: Милен Ганев Милев – Кмет на Община Тетевен
10. Заявление от Малина Миткова Методиева за освобождаване от длъжността Председател на Комисията по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
Докл.: Малина Миткова Методиева – общински съветник    
11. Изказвания, питания, становища и  предложения на граждани.


МБ/ЛП                                                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС – ТЕТЕВЕН   
                                                                                                          ____________________________
                                                                                                              /д-р МАДЛЕНА БОЯДЖИЕВА

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню