НОВИНИ

Кметът на Община Тетевен д-р Мадлена Бояджиева внесе в Общинския съвет за гласуване отчета за изпълнение на Годишната програма за развитие на туризма за 2021 г. Отчетът бе приет по време на Консултативния съвет по въпросите на туризма /КСВТ/, а заедно с него бе одобрен и проектът на годишната Програма за развитие на туризма за 2022 г.

Конкретно за отчетния период от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г., изпълнението на заложените дейности по Програма за развитие на туризма в община Тетевен за 2021 г., бяха силно повлияни от създалата се обстановка с COVID 19, във връзка с наложените забрани и ограничения. В сравнение с 2020 г., през 2021 г. се наблюдава увеличение както при броя на проведените масови събития /фестивали, концерти и др./, така и при броя на реализираните пътувания от индивидуални и организирани туристи.

Наблюдава се положителна тенденция за увеличаване на броя на туристите, които са посетили местата за настаняване в община Тетевен, както и относно броя на реализираните нощувки за 2021 г., а именно:

  • Броя на туристите, посетили и пренощували в община Тетевен за 2021 г. е 23 388 души, което е с 4 581 души /19,6 %/ повече от броя на туристите за 2020 г.
  • Броят на реализирани нощувки за 2021 г. е 59 044 бр., което е със 7 905 бр. /13,4%/ повече спрямо броя на нощувките за 2020 г.

Към 31.12.2021 г. общият брой на местата за настаняване е 104 бр., на заведенията за хранене и развлечение е 125 бр. В сравнение с 2020 г. се наблюдава увеличаване на броя на местата за настаняване, съответно с 8 бр. и спад в броя на заведенията за хранене и развлечения – съответно с 15 бр.

Финансовите показатели показват, че приходите за 2021 г. се равняват на 43 880,67 лв. В това число са: Такси по дейности за категоризиране на туристически обекти и отразяване на промени в Националния туристически регистър, туристически данък, услуги в ТИЦ, дарения и др. приходи. От цитираните по-горе данни е видно, че приходите през 2021 г., по всички дейности, са увеличени, а спрямо същите за 2020 г. са с 9 910,67 лв. повече.

Разходите възлизат на 53 508,79 лв., като тук попадат: Такси за издаване на категорийна символика на туристически обекти, разходи за рекламни материали и медийна реклама, разходи за указателни, информационни табели и билбордове към туристически обекти и ТИЦ – Тетевен, участие в туристически борси в страната, организация и провеждане на събития от Програмата за развитие на туризма в Община Тетевен 2021 г. и др.

В годишната Програма за развитие на туризма за 2021 г. влизат дейности за ремонт и поддръжка на вече изградените екопътеки и изграждане на нови туристически маршрути, поддържане на старата и изграждане на нова туристическа маркировка, създаване на туристически маршрути, свързващи основните забележителности на гр. Тетевен и околностите му.

Други приоритети са функционирането на туристически информационен център – Тетевен и организиране на информационното обслужване, изграждане и поддържане на туристически обекти - общинска собственост или с право на ползване, предоставено на общината, организиране на събития и мероприятия с местно и национално значение, които допринасят за развитието на туризма, изработване и реклама на туристически продукт на общината, включително участие в туристически борси, изложения и др.

В отчета са посочени и дейности, свързани с поддръжката на паметници и естетизиране на пространството около тях. Тук попада и проект „Консервация, реставрация и вертикална планировка на „Паметник на Георги Бенковски“, финансиран от Министерството на културата. Той е на обща стойност - 66 357,65 лв., а изпълнението му предстои през 2022 г.

През 2021 г. периодично е обменяна информация с Министерство на туризма относно предстоящото посещение от експертна работна комисия, която следва да извърши проверка на място, във връзка със сертифициране на ТИЦ – Тетевен.

В рамките на Годишната среща на туристическия бранш в гр. София, ТИЦ – Тетевен попадна в класацията „10-те най-успешни ТИЦ в България“, а на кмета на Община Тетевен беше връчена грамота за „Успешно популяризиране на туризма в общината“.

В заключение може да се обобщи, че туризмът е един от най-засегнатите сектори от икономиката и най-уязвим от епидемията от коронавируса. Отчетени са и значителни финансови загуби в туристическия бранш поради ограниченията, наложени върху движението и отмяна на пътуванията както в сектора на бизнес туризма, така и на развлекателния туризъм и активностите за свободното време.

Статистиката сочи, че много висок процент от предварително направените резервации за пътуванията в страната и чужбина също са били отменени. Проблемът засяга не само бизнес туризма, но и индивидуалния и семейния туризъм.

Въпреки усложнената обстановка през активния летен сезон на 2021 г. се наблюдаваше съществено завишаване на броя на туристите, посещаващи община Тетевен. Като болшинството от тях са пребивавали 1-2 дни и престоят им е бил обвързан с посещение на природни, културно-исторически и др. забележителности. По-продължителен престой е реализиран от организирани групи, които са посещавали община Тетевен за провеждане на спортни лагери, „зелени“ училища и други събития.

На 14 февруари тетевенското село Голям извор отпразнува Деня на лозаря - Трифон Зарезан. Всяка година голямоизворчени спазват традициите и различни поколения се включват в подготовката и организацията на празника. Официален гост бе кметът на Община Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева.

Както всеки път, бе извършен трудовият обичай, свързан с първия стопански процес в годишния цикъл на обработка на лозата, а именно нейното зарязване. Ритуалът бе пресъздаден както традицията повелява, а лозето бе наречено и благословено за по-хубава и по-голяма реколта през годината.

За доброто настроение на присъстващите се погрижиха самодейци от селото, които изпълниха няколко музикални изпълнения. И тази година се проведе конкурсът ,,Винар на годината“, а всички участници получиха грамоти и подаръци.

Празникът бе организиран от кметство Голям извор, кметът Илиян Маринов и НЧ ,,Найден Григоров 1900 г.“.

Кметът на Община Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева се срещна с Кирил Русинов, за да му връчи Специалната награда на кмета от провелата се церемония „Спортист на годината“ през месец януари. Поради ангажиментите си с националния отбор по бокс, Кирил Русинов не успя да дойде на събитието и получи своето отличие днес.

Всички ние се радваме на твоите успехи и постижения. Горди сме, че община Тетевен притежава спортисти като теб – талантливи, амбициозни и целеустремени. Продължавай да вървиш напред, затвърждавай името и репутацията си и помни, че по този начин ти градиш авторитета и престижа на нашата Община, каза д-р Бояджиева по време на срещата.

Кирил Русинов изказа своята признателност за наградата, която получи и подчерта, че трябва да се продължи политиката в подкрепа на младите спортисти и тяхното развитие.

На срещата присъстваха още - Красимир Красимиро – зам.-кмет на Община Тетевен и Стефан Стефанов началник на отдел „Хуманитарни дейности, спорт и туризъм“.

Кирил Русинов е 3 пъти шампион на България при младежите, има 4 участия на европейско първенство и 2 на световно, 14 пъти шампион на България в 4 различни категории, 2 пъти 3-ти на Международен боксов турнир „Странджа“, участие в миналогодишните квалификации за олимпиада и световно първенство, републикански шампион на Българи за 2021 г. при мъжете, 2-ри на международен турнир в Испания.

След решение на Общинския съвет, Община Тетевен прие отправената покана за членство в „Асоциацията на българските градове и региони“. За представител на Общината в Общото събрание на Сдружение бе избран кметът – д-р Мадлена Бояджиева, а за неин заместник: председателят на ОбС-Тетевен – Мария Стойчева.

Асоциацията подпомага развитието на местното самоуправление и местната администрация. Оказва подкрепа на местните власти за повишаване ефективността на управлението в градовете в интерес на гражданите и в съответствие с европейските ценности и стандарти.

Организацията подпомага развитието на регионалната политика на страната с оглед устойчиво развитие на регионите и създаване на оптимална регионална среда за развитие на всички сектори на публичната политика.

Тя разработва и предоставя конкретни предложения до органите на държавната власт, които допринасят за усъвършенстване на управлението на градовете и регионите. Участва чрез свои членове в работата на институционалните органи при разработване и решаване на проблемите, свързани с градовете и регионите. Указва консултантски, и експертни услуги на своите членове и партньорски организации.

Организира срещи, дискусии и семинари с национално и международно участие по въпросите на местното самоуправление и публичната администрация. Насърчава и осигурява свободен обмен на информация и идеи в областта на регионалното развитие. Популяризира водещия опит и иновационните практики в областта на градското самоуправление и регионалистиката, като разработва и предлага ефективни програми и форми на обучение.

Асоциацията координира и сътрудничи с други неправителствени организации с нестопанска цел, ведомства и институции, които споделят целите на сдружението. Указва методическо и организационно подпомагане на членовете си. Извършва квалификация, преквалификация и обучение на своите членове и кадри, както и на трети лица. Осъществява издателска, консултантска, информационна, рекламна дейност в областта на местното самоуправление и регионалистика. Участва самостоятелно или в партньорство с държавата, общини, регионални организации, НПО, стопански субекти и други, в програмни проекти на предприсъединителни фондове, грантове и други чуждестранни източници, както и в български проекти и програми.

Заедно със своите колеги - кметовете от Регионалното сдружение на общините "Централна Стара планина", д-р Мадлена Бояджиева се срещна с Н. Пр. Херо Мустафа по покана на посланика.

Имахме възможност да обсъдим различни теми, свързани с работата на местните власти, а аз имах шанса да представя община Тетевен, предизвикателствата, които стоят пред нас, както и начините за тяхното решаване, каза д-р Бояджиева.

На среща с Регионалното сдружение на общини „Централна Стара планина”, посланик Мустафа и кметовете от РСО "Централна Стара планина" обсъдиха начини за укрепване на доброто управление, подпомагане на местните общности да се справят с предизвикателства като изменението на климата и разширяване на бизнес възможностите.

Съединените щати се ангажират да си партнират с българските градове за общото ни благо и за по-добро бъдеще.

Кметът на Община Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева се срещна с Областния управител на Ловеч - Виктор Стойчев, който продължава срещите си на място с кметовете на общини. От срещата стана ясно, че ще бъде продължена линията на добро взаимодействие и сътрудничество между двете институции, защото от това зависи успешното развитие на общините и регионите.

Областният управител отбеляза, че идвайки на място съсредоточава цялото си внимание върху конкретната община и проблемите й. Той подчерта, че за него няма значение партийната принадлежност на кметовете и това ще проличи в бъдещите му действията, като нито една община няма да бъде спряна или лансирана.

Много е важно да работим съвместно и съм сигурна, че ще имаме добра комуникация и взаимодействие, като се надявам, че ще мога да разчитам и на Вашата подкрепа, отбеляза д-р Бояджиева. Тя каза още, че приветства идеята да бъде посетена всяка община на място и се надява, че и за в бъдеще ще се организират подобни срещи.

Един от основните проблеми в община Тетевен е водоснабдяването. Поради старата амортизирана водопроводна мрежа непрекъснато има сериозни аварии. Нямаме възможност с общински средства да извършим нов воден цикъл, а и не можем да кандидатстваме за европейско финансиране, защото на територията на област Ловеч няма консолидиран В и К оператор, каза кметът.

Това, което успяваме да правим, е поетапно подменяне на мрежата. Моята концепция е, че преди да бъде ремонтирана една улица, първо трябва да подменим стария водопровода, допълни д-р Бояджиева.

Тя уведоми областния управител за проекти на Община Тетевен внесени за финансиране в ПУДООС, МРРБ и Междуведомствената комисия за бедствия и аварии.

На срещата се обсъди още ковид ситуацията, финансовото състояние на общината и цената на ел. енергията, предстоящото приемане на Държавния бюджет, бъдещите проекти и допирните точки, по които кмет и областен управител могат да си взаимодействат.

 

Съгласно Чл. 16. (1) от Закона за младежта „Общинският план за младежта се приема от общинския съвет по предложение на кмета на общината след съгласуване с Общинския консултативен съвет по въпросите за младежта /ОКСВМ/“. На неприсъствено заседание на ОКСВМ - Тетевен на 05.01.2022 г. бе приет „Годишен план за младежта на община Тетевен 2022г.“, който по-късно бе разгледан и одобрен на последното заседание на ОбС-Тетевен.

Общинският план за младежта определя целите и приоритетите на общинската политика за младежта, както и финансовите ресурси за неговата реализация в съответствие с Националната стратегия за младежта.

Целите, заложени в Общинския план за младежта, са свързани с подобряване на здравословния начин на живот, превенция на социалното изключване на млади хора в неравностойно положение, развитие на младежкото доброволчество, повишаване на гражданската активност, развитие на междукултурния и международен диалог и повишаване на ролята на младите хора в превенция на престъпността.

Настоящият Общински план за младежта на Община Тетевен за 2022 г. се изготвя в изпълнение на Закона за младежта, на Общата стратегия за младежта между Община Тетевен, Република България и Община Радовиш, Република Северна Македония, приета с Решение №11 от 26.11.2019 г., като се съобразява с приетата през ноември 2018г. нова Стратегия на Европейския съюз (ЕС) за младежта за периода 2019-2027 г., чийто основен акцент е предоставянето на повече правомощия на младите хора в Европа при вземането на решения, формулирането и реализирането на политиките на ЕС.    

Планът е ориентиран към младите хора на възраст от 15 до 29 години, съобразно международните и европейски стандарти. В Общинския план за младежта за 2022 г. са очертани всички дейности, инициативи и проекти на активните млади хора от общината.

Целият план вижте ТУК.

Община Тетевен награди най-изявените си млади спортисти и треньори за 2021 година. Това се случи на специална церемония, която е част от усилията на местната власт да стимулира и подкрепи спорта в детско-юношеска възраст.

За пореден път, на това вече превърнало се в традиционно събитие, ще наградим най-успешните и талантливи наши спортисти. Ще отдадем признание за целогодишния им труд, защото те го заслужават - за отделеното време, за всяка минута на обучение и тренировки, за безсънните нощи, тръпнейки в очакване на поредното състезание. Това каза д-р Мадлена Бояджиева – кмет на Община Тетевен, в своето приветствие към присъстващите.

Всички Вие - драги наши спортисти, чрез труда си, чрез таланта си, чрез волята и енергията си, чрез привързаността си към любимия спорт и клуб – тренирате, изявявате се, печелите медали, завоювате призови места за Вас и Вашия отбор. По този начин Вие градите и авторитета и престижа на Община Тетевен, защото всички Вие сте емблемата на нашата Община, подчерта д-р Бояджиева.

Тя благодари на спортистите, треньорите и спортните деятели, като им пожела да бъдат здрави и много успешни през настоящата година.

За пореден път за Спортист номер №1 на община Тетевен бе обявена Изабела Янкова, състезателка на СК „Riders United“. Тя завърши един изключително успешен сезон с 5 от 5 победи - в Държавния шампионат, Европейския шампионат, Европейския iXS шампионат в категория жени елит, световния шампионат и не на последно място - носител на Световната купа по спускане в категория девойки.

След нея, на второ място, се класира Петя Петкова, състезателка на СКО „Вежен“ – Тетевен. Третата позиция зае Славена Петкова отново състезателка на СКО „Вежен“ – Тетевен.

Алекси Гигов бе избран за „Треньор на годината“, а след него останаха Младен Маринов – 2-ро място и Петър Мечкаров – 3-то място.

В категория „Най-добри отбори за 2021 г.“ класирането бе следното – първо място - ФК „Светкавица“ – Градежница /девойки/, второ място ВК „Тетевен Волей“ /момичета, мини волейбол/ и трето място – ФК „Бенковски“ – Тетевен /деца/.

Специалната награда на кмета на Община Тетевен получи Кирил Русинов - Републикански шампион на Българи за 2021 г. при мъжете и 2-ри на международен турнир в Испания.

Специална награда за принос в развитието на спорта и популяризиране на Община Тетевен получиха Маша Перович – 2-пъти държавна вицешампионка за 2021 г. и Милош Перович – вицешампион на България и 3-то място държавно първенство за 2021 г.

Наградите на победителите връчиха д-р Мадлена Бояджиева, Мария Стойчева – председател на Общински съвет – Тетевен, Красимир Красимиров, Тони Стоев и Борис Врабевски - зам.-кметове на Община Тетевен и Свилен Русинов – общински съветник, олимпийски медалист по бокс от Барселона 1992, носител на множество отличия.

За прекрасното настроение на церемонията се погрижиха самодейците от НЧ „Ариф Дженин - 1961“ – с. Глогово.

Пълният списък на наградените спортисти и треньори може да видите – ТУК.

На 20 януари Община Тетевен ще излъчи най-изявените си спортисти и треньори. Това ще се случи на специална церемония, която ще се състои в хотел „Олимп“ – гр. Тетевен.

Класирането на номинираните спортисти и отбори се извърши по значимост на техните постижения през съответната година, както и по предварително заложени критерии, а специално съставена комисия определи имената на печелившите. За отличията се бореха множество състезатели от различни спортове като: борба, спортно ориентиране, волейбол, тенис на маса и др.

Номинациите са разделени в три категории: „Десетте най-добри спортисти за 2021 г.“, „Най-добри отбори за 2021 г.“ и „Най-добри треньори за 2021 г.“. Ще бъдат връчени и две специални награди: На кмета на Община Тетевен и За принос в развитието на спорта и популяризиране на Община Тетевен.

Церемонията е в контекста на усилията на общинското ръководство да оцени и подкрепи развитието на детско-юношеския спорт, както и усилията на състезателите и треньорите в учебно-тренировъчния и спортно-състезателния процес. Цели се още да се популяризира спортът сред подрастващите и да се стимулират тетевенските спортисти, отбори, треньори и ръководители.

Събитието ще се проведе при спазване на всички противоепидемични мерки.

Олимпийската ни шампионка по бокс от игрите в Токио – Стойка Кръстева, се срещна с кмета на Община Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева. Тя бе придружена от своя съпруг – Борил Кръстев и Свилен Русинов (Многократен медалист от световни и европейски първенства, както и носител на бронзов медал от Олимпийските игри в Барселона през 1992г.), който бе и инициатор на визитата й. На срещата присъстваха още Мария Стойчева – председател на ОбС-Тетевен и Атанас Николов – Международен съдия по бокс и член на управителния съвет към Българската федерация по бокс.

Д-р Бояджиева подчерта, че за нея е голяма чест да посрещне една от най-силните жени, след което поздрави Стойка Кръстева за невероятния й успех, както и за това, че отново ни накара да мечтаем и да се чувстваме горди. Кметът подари на г-жа Кръстева символичен подарък, който да й напомня за гр. Тетевен.

По време на срещата бяха обсъдени теми от различно естество като ситуацията в страната, бъдещите планове на шампионката ни и възможността за развитие на бокса на територията на община Тетевен.

Стойка Кръстева донесе златен медал за страната ни в Токио и първи олимпийски медал в женския ни бокс. Тя е и първата боксьорка, представила България на Олимпийски игри – тези в Лондон 2012 г. Кръстева е двукратна европейска шампионка по бокс за жени в две различни категории – до 51 кг. от шампионата в Букурещ през 2014 година, и до 56 кг. от първенството в София през 2018 година. Тя е спечелила бронзов медал от шампионата на Стария континент при 51-килограмовите през 2011 година в Ротердам, Нидерландия. Стойка Кръстева е и двукратна сребърна медалистка от световни първенства, в категория до 56 кг. ( Астана 2016 г. и Ню Делхи 2018 г.).

През 2019 година Стойка и съпругът й вдигнаха автентична българска сватба в с. Рибарица.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню