Сесия N39/25.03.2010

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ТЕТЕВЕН           ПРОТОКОЛ № 39/25.03.2010 година

ПРЕПИС !

ОТНОСНО: Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение  № 690/17.02.2010г. по протокол № 37/17.02.2010г. на Общински съвет - Тетевен във връзка с Договор № 11/321/00424/23.10.2009г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. за проект : „Строителство на канализационна мрежа, пречиствателно съоръжение за отпадни води и реконструкция на водопроводна мрежа в с. Гложене, община Тетевен" сключен между Община Тетевен и ДФЗ - Разплащателна агенция.

С 14 гласа „ЗА", 1 глас „ПРОТИВ", няма „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" се прие.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 от ЗМСМА и чл. 62, ал. 2 от Административно-процесуалния кодекс, ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 724/25.03.2010 год.

1. Допуска поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 690/17.02.2010г.   на Общински съвет-Тетевен по протокол № 37/17.02.2010г., като в правните основания на решението вместо Параграф 22 се записва и чете Параграф 24 от Преходните и заключителни разпоредби от Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 25 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.".

2. Настоящото решение е неразделна част от Решение № 690/17.02.2010г.   на Общински съвет-Тетевен по протокол № 37/17.02.2010г..

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ТЕТЕВЕН          ПРОТОКОЛ № 39/25.03.2010 година

ПРЕПИС !

ОТНОСНО: Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение  № 691/17.02.2010г. по протокол № 37/17.02.2010г. на Общински съвет - Тетевен във връзка с Договор № 11/321/ 00421/ 23.10.2009г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. за проект : „Строителство, реконструкция, рехабилитация на ВиК мрежи и съоръжения в с. Глогово, общ. Тетевен" сключен между Община Тетевен и ДФЗ - Разплащателна агенция.

С 14 гласа „ЗА", 1 глас „ПРОТИВ", няма „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" се прие.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 от ЗМСМА и чл. 62, ал. 2 от Административно-процесуалния кодекс, ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 725/25.03.2010 год.

1. Допуска поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 691/17.02.2010г.   на Общински съвет-Тетевен по протокол № 37/17.02.2010г., като в правните основания на решението вместо Параграф 22 се записва и чете Параграф 24 от Преходните и заключителни разпоредби от Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 25 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.".

2. Настоящото решение е неразделна част от Решение № 691/17.02.2010г.   на Общински съвет-Тетевен по протокол № 37/17.02.2010г.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню