Сесия N33/26.11.2009

Сесия N33/26.11.2009

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ТЕТЕВЕН           ПРОТОКОЛ № 33/26.11.2009 година

ПРЕПИС !

ОТНОСНО: Провеждане на Общо събрание на „Олимп спорт Тетевен" ООД и упълномощаване на Кмета на Община Тетевен да участва

С 16 гласа „ЗА", няма „ПРОТИВ" и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" се прие. /Трима съветника не гласуват/.

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.18 от Наредбата за  упражняване правата на собственост  върху общинската част от капитала на търговските дружества, Общински съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 605/26.11.2009 год.

В качеството си на орган упражняващ правата на собственик върху 49% от капитала на „Олимп спорт Тетевен" ООД упълномощава Николай Павлов - Кмет на Община Тетевен да участва в общото събрание на дружеството и гласува по следния начин:

1. Гласува  " ЗА "  вземане на решение „Олимп спорт Тетевен" ООД да ползва допълнителен банков кредит от „Корпоративна търговска банка" АД в размер на 1 210 000 евро (един милион двеста и десет хиляди евро) за цялостното довършване на обекта на „Олимп спорт Тетевен" ООД, представляващ реконструкция, преустройство и ремонт на хотел „Олимп" и Спортна зала, с разрешение за строеж N 183/08.12.2006 г., издадено от Главен архитект на община Тетевен, за обзавеждането, за въвеждането на обекта в експлоатация и за други плащания, свързани с кредита. За допълнителния банков кредит „Олимп спорт Тетевен" ООД да се сключи анекс към Договора за банков кредит от 28.05.2008 г., с което размера на увеличения банков кредит става 4 960 000 евро (четири милиона деветстотин и шестдесет хиляди евро.

Виж тук всички решения от сесия N33/26.11.2009 г.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню