Сесия N43/17.06.2010

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТЕТЕВЕН           ПРОТОКОЛ № 43/17.06.2010 година
ПРЕПИС !


ОТНОСНО: Приемане на Доклад за наблюдение изпълнението на общинския план за развитие.


С 17 гласа „ЗА”, няма „ПРОТИВ” и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” се прие.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 24 от ЗМСМА, ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 790

17.06.2010 год.

1. Приема Доклада за наблюдение изпълнението на общинския план за развитие на община Тетевен.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТЕТЕВЕН           ПРОТОКОЛ № 43/17.06.2010 година
ПРЕПИС !


ОТНОСНО: Приемане на отчета и баланса и информация за дейността на общинското дружество «МБАЛ – Тетевен – д-р Ангел Пешев» ЕООД за 2009 година и приемане на бизнес - програма за 2010 година.


С 16 гласа „ЗА”, няма „ПРОТИВ” и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” се прие.
На основание чл. 137, ал. 1, т. 3 и т. 5 от ТЗ и чл. 14, ал. 1, т. 13 от Наредбата за упражняване на правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 791

17.06.2010 год.

1. Приема отчета за приходите и разходите и баланса за 2009 година на «МБАЛ – Тетевен – д-р Ангел Пешев» ЕООД.

2. Приема бизнес – программа за 2010 година.

3. Освобождава от отговорност Управителя на «МБАЛ – Тетевен – д-р Ангел Пешев» ЕООД гр. Тетевен.
Вижте тук всички решения от Сесия N43/17.06.2010

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню