Сесия N47/29.10.2010

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТЕТЕВЕН          ПРОТОКОЛ № 47/29.10.2010 година
ПРЕПИС !


ОТНОСНО: Организация по провеждане на Традиционния Тетевенски панаир
2010 година.


С 17 гласа „ЗА”, няма „ПРОТИВ” и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” се прие.
На основание  чл.21, ал.2 от ЗМСМА, ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 865

01.10.2010 год.

1. Обявява се 8 Oктомври 2010 година /Петък/ за неработен ден на територията на Община Тетевен.

2.  Правото на решение за отработване на неработния ден  /8 Октомври 2010 година/, се предоставя по преценка на ръководствата на дружества, фирми и учреждения на територията  на Общината.ПРОТОКОЛИСТ:___________            ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:______________
/Лидия Пеева/                                                     /Милен Ганев/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТЕТЕВЕН          ПРОТОКОЛ № 47/29.10.2010 година
ПРЕПИС !


ОТНОСНО: Одобрение на кандидата, спечелил конкурса за възлагане управлението на „МБАЛ – Тетевен – д-р Ангел Пешев” ЕООД.


С 17 гласа „ЗА”, няма „ПРОТИВ” и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” се прие.
На основание  чл.137, ал. 1, т. 5 от ТЗ, чл. 10 от Наредба 9/2000 година за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по ЗЛЗ, във връзка с чл. 24, ал. 1 от Наредбата за управление на общинската част от капитала на търговските дружества, ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 866

29.10.2010 год.

1. Определя д-р Мадлена Цветанова Бояджиева – Ничева за спечелила конкурса за Управител на „МБАЛ – Тетевен – д-р Ангел Пешев” ЕООД.

2. Избира д-р Мадлена Цветанова Бояджиева – Ничева за Управител на „МБАЛ – Тетевен – д-р Ангел Пешев” ЕООД за срок от три години, съгласно чл. 26, ал. 1 от Наредбата за управление на общинската част от капитала на търговските дружества на ОбС – Тетевен.

3. Възлага на Кмета на Община Тетевен да издаде заповед съгласно чл. 14 от Наредба 9/2000 година за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения за назначаване и сключи договор за възлагане на управлението, в който се определят правата, задълженията и възнаграждението на Управителя.

4. След сключване на договора, Управителя да предприеме необходимите действия за отразяване на промените.
Вижте тук всички решения от сесия N47/29.10.2010

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню