Сесия N50/28.12.2010

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТЕТЕВЕН              ПРОТОКОЛ № 50/28.12.2010 година
ПРЕПИС !

ОТНОСНО: Актуализация на бюджета на Община Тетевен за 2010 година.

С 19 гласа „ЗА”, няма „ПРОТИВ” и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” се прие.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, чл. 11, ал. 7, чл. 12 и чл. 30 от ЗОБ и чл. 48 от Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет, ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 932

28.12.2010 год.

І. Приема  актуализирания бюджет на Община Тетевен за 2010 година:
1. По приходната част в размер на 11 316 598 лева - Приложение № 1, в   т.ч.:
1.1. Приходи за финансиране на делегираните от държавата дейности- 7 118 243 лева, в т.ч.:
1.1.1. Собствени приходи                    -    32 185 лева
1.1.2. Обща субсидия за делегирани от
държавата дейности                     -    5 826 314 лева
1.1.3. Целева капиталова субсидия § 31-13        -            1 000 лева
1.1.4. Други целеви трансфери § 31-28                       -        231 865 лева
1.1.5. Трансфери от министерства и ведомства              -          84 197 лева
1.1.6. Преходен остатък                    -         942 682 лева
1.2. Приходи за финансиране на местни дейности и дофинансиране на делегираните от държавата дейности  -  4 198 355 лева, в т.ч.:
1.2.1. Собствени приходи                          -      2 700 019 лева
В т.ч.:
1.2.1.1. Данъчни приходи                    -          667 500 лева
1.2.1.2. Неданъчни приходи                    -       2 032 519 лева
1.2.2. Обща изравнителна субсидия             -          984 800 лева
1.2.3. Трансфери за зимно поддържане и
снегопочистване                                                       -            44 900 лева
1.2.4.Целева субсидия за капиталови разходи        -          234 800 лева,
в т.ч.:
1.2.4.1. За изграждане и основен ремонт на
общинска пътна мрежа                            -           137 700 лева
1.2.5. Други целеви трансфери - § 31-18                 -           225 501 лева
1.2.6. Трансфери от министерства и ведомства        -           188 271 лева
1.2.7. Временни безлихвени заеми                -             68 904 лева
1.2.8. Заеми от други банки                    -       / - 314 763 лева/
1.2.9. Преходен остатък                    -              65 923 лева

Вижте тук всички решения от Сесия N50/28.12.2010

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню