Сесия №54/28.04.2011

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТЕТЕВЕН              ПРОТОКОЛ № 54/28.04.2011 година
ПРЕПИС !


ОТНОСНО: Приемане на отчета и баланса и информация за дейността на общинското търговско дружество „МБАЛ – Тетевен – д-р Ангел Пешев” ЕООД за 2010 година  и приемане на бизнес – програма за 2011 година.


С 19 гласа „ЗА”, няма „ПРОТИВ” и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” се прие.
На основание чл. 137, ал. 1, т. 3 и т. 5 от ТЗ и чл. 14, ал. 1, т. 13 от Наредбата за упражняване на правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1041

28.04.2011 год.

1. Приема отчета за приходите и разходите и баланса за 2010 година на „МБАЛ – Тетевен – д-р Ангел Пешев” ЕООД.

2. Приема бизнес – програма за 2011 година.

3. Освобождава от отговорност Управителя на „МБАЛ – Тетевен – д-р Ангел Пешев” ЕООД гр. Тетевен.
Вижте всички решения от Сесия №54/28.04.2011 тук!
Протокол от сесията вижте тук!

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

Последно добавени

За региона

  Меню