Проект на дневен ред за тридесетото по ред заседание на Общински съвет - Тетевен за 24.02.2022 година /четвъртък/ в залата на Община Тетевен, от 14:00 часа


1. Предложение относно годишен отчет по изпълнение на Програма за управление на Община Тетевен за мандат 2019 г.-2023 г., за 2021 г.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
2. Предложение относно приемане на Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Тетевен за 2021 година.
Вносител: Борис Врабевски – Зам.-кмет на община Тетевен
3. Отчет за състоянието на общинска собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории, във връзка с изпълнение на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2021 г.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
4. Предложение относно приемане на отчет на годишния план за приватизация и следприватизационен контрол за 2021 г. и Годишен план за приватизация и следприватизационен контрол в Община Тетевен за 2022 г. съгласно чл. 6, ал. 2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК).
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
5. Предложение относно приемане на информация по изпълнение на Програма за управление на отпадъците на Община Тетевен 2021-2027 г., за 2021 г.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
6. Предложение относно приемане на годишен отчет за 2021 г. по изпълнение на Програмата за опазване на околната среда на Община Тетевен 2021-2027 г.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
7. Предложение относно приемане на Информация за изпълнението на „Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Тетевен 2021-2023 г.“ за 2021 г. в Агенцията за устойчиво енергийно развитие.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
8. Предложение относно приемане на Отчет за изпълнение на програмата за развитие на туризма в Община Тетевен за 2021 г.
Вносител: Борис Врабевски – Зам.-кмет на община Тетевен
9. Предложение относно приемане на Програма за развитие на туризма в Община Тетевен за 2022 г.
Вносител: Борис Врабевски – Зам.-кмет на община Тетевен
10. Предложение относно актуализиране цени по Тарифа към Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Тетевен и наемни цени по сключени договори по реда на Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Тетевен и по реда на Наредбата за стопанисване и управление на Общински поземлен фонд, съгласно обявен официален инфлационен индекс за 2021 г.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
11. Предложение относно одобряване на обема дървесина от общински горски територии за продажби по ценоразпис през 2022 г.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
12. Предложение за определяне на пасища, мери и ливади от Общински поземлен фонд за общо и индивидуално ползване, приемане на годишен план за паша и правила за ползване на пасища, мери и ливади на територията на общината, и даване на съгласие за предоставянето им за индивидуално ползване за стопанската 2022/2023 година по реда на чл. 37 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
13. Промяна в състава на Общинската комисия по безопасност на движението по пътищата, съгласно чл.167в, ал. 2 от Закона за движение по пътищата.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
14. Предложение относно предоставяне безвъзмездно за управление на части от имот общинска собственост на юридическо лице на общинска бюджетна издръжка по реда на чл. 12, ал. 1 от ЗОС
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
15. Предложение относно отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост по реда на чл.14, ал.2 от ЗОС.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
16. Предложение относно отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост по реда на чл.14, ал.2 от ЗОС.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
17. Предложение относно отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост по реда на чл.30, ал.1, т.1, ал.2, и ал.5 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
18. Предложение относно промяна характера на собствеността на поземлен имот с идентификатор 72343.500.8268 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Тетевен, на основание чл.6, ал.1 от Закона за общинска собственост (ЗОС).
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
19. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 15165.272.614, местност „Касълека“, с. Гложене , обл. Ловеч, представляващ земеделска земя във връзка с провеждане процедура по промяна предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди по реда на Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ).
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
20. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 62579.500.184, местност „Крушака“, с. Рибарица , обл. Ловеч, представляващ земеделска земя във връзка с провеждане процедура по установяване конкретно функционално предназначение и отреждане на тази земя, попадаща в хипотезата на чл. 50, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи (ППЗОЗЗ).
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
21. Предложение относно даване съгласие за изменение на Подробния устройствен план – План за регулация и застрояване ( ПИ ПУП – ПРЗ) в обхват: урегулиран поземлен имот (УПИ) II, кв. 33 и улица с осови точки 400-401, по подробен устройствен план (ПУП) на с. Рибарица, Община Тетевен, обл. Ловеч.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню