Община Тетевен  уведомява  жителите на Общината, подали заявление за закупуване на дърва за огрев от горски територии, собственост на Община Тетевен и включени  в одобрени  списъци за закупуване на дърва за огрев, че могат да заплатят същите до 31.10.2023 год. в община Тетевен, Дейност „Управление и стопанисване на общински гори" 

Със заповед ОХ-771/12.09.2023 г. на Министъра на отбраната на Република България са обявени 19 (деветнадесет) сержантски/старшински длъжности за оркестранти в представителните духови оркестри на Сухопътни войски, Военновъздушните сили и Националната гвардейска част, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши музикални училища в страната или в чужбина.

Кандидатите за участие в конкурса, трябва да отговарят на следните изисквания: Да имат средно или по-високо музикално образование. Към датата на приемане на военна служба, да не са по-възрастни от 40 години, а лицата отговарящи на чл. 141, ал. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ), не по-възрастни от 50 години за упражнилите правото си на пенсия и не по-възрастни от 53 години за неупражнилите правото си на пенсия. Да са годни за военна служба. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията. Срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер. Да нямат друго гражданство. Да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение”. Да покриват нормативите за физическа годност. Да са психологично пригодни за приемане на военна служба.

Срок за подаване на документи във Военно окръжие ІІ степен – Ловеч

03.11.2023 г.

Информация за вакантните длъжности, необходимите документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от:

  • ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ - гр. Ловеч, ул. „Д-р Съйко Съев” № 33, тел. 0885408765 и 0886558614.
  • Офис за военен отчет в Община Тетевен – ул. „Иван Вазов“ № 42, етаж 3, стая № 304, тел. 0884716833.
  • На интернет страниците на Министерство на отбраната и Централно военно окръжие.

Изх. №УТИД-04-07-15/3/-21.07.2023 г.

ДО ЗАИНТЕРЕСУВАНИТЕ ЛИЦА

                                             

О Б Я В Л Е Н И Е

По преписка вх. №УТИД-04-07-15/21.04.2023 г.

Община Тетевен, съобщава на заинтересуваните лица, че на основание чл. 129, ал. 21 при условието на чл. 128, ал. 14 от ЗУТ, със Заповед №398/21.07.2023 г. е одобрен подробен устройствен план – ПУП – План за застрояване (ПУП – ПЗ), в обхват: ПИ с идентификатор 62579.168.51 по Кадастралната карта на с. Рибарица, обл. Ловеч, във връзка с процедура по промяна предназначението на земеделската земя, с отреждане за „Вилно застрояване“, както е показано основното му застрояване в рамките на ограничителната линия на застрояване, с устройствени показатели за УЗ „Ов1“, както е показано с червен цвят в ПЗ.

На основание чл. 128, ал. 6, т. 2, ал. 7 и 9 от ЗУТ, проектът е разгледан от общинския експертен съвет и с решение №5, протокол №5 от 17.05.2023 г. е приет за обявяване по реда на чл.128, ал. 3 от ЗУТ.

На основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ, проектът и съобщението са публикувани на интернет страницата на общината и поставени на таблото – обяви по УТ в информационния център на ОА – Тетевен.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 0678-52200- вътр.103 и в стая №103, етаж І на общинската администрация.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в 14-дневен срок от получаване на съобщението, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за изменение на ПУП до общинската администрация.

Н-к отдел УТИД при ОА – Тетевен:………/П/…………..

                                 инж. Михаил Куманов

    Вижте тук.

Изх. №УТИД-04-07-18/5/-21.07.2023 г.

ДО ЗАИНТЕРЕСУВАНИТЕ ЛИЦА

                                             

О Б Я В Л Е Н И Е

По преписка вх. №УТИД-04-07-18/10.05.2023 г.

Община Тетевен, съобщава на заинтересуваните лица, че на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, със Заповед №399/21.07.2023 г. е одобрен проект за подробен устройствен план – План за регулация (ПУП – ПР) в обхват: УПИ I-1517 и УПИ ХII-1516; терен за озеленяване в кв.87а, гр. Тетевен, съставляващи ПИ с идентификатори 72343.500.1517, 72343.500.1516 и 72343.500.7007 по КККР.

На основание чл. 128, ал. 6, т. 2, ал. 7 и 9 от ЗУТ, проектът е разгледан от общинския експертен съвет с решение №8, протокол №5 от 17.05.2023 г. и потвърдено с Решение №10, протокол №6/05.07.2023 г., е приет без забележка.

На основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ, Проектът е публикуван на интернет страницата на общината и поставен на таблото за обяви по Устройство на територията в ИЦ на общината.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 0678-52200- вътр.103 и в стая №103, етаж І на общинската администрация.

Заповедта подлежи на обжалване от заинтересуваните лица по чл. 131 ал. 1 и ал. 2, т. 1 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването ѝ, чрез кмета на община Тетевен пред Административен съд – Ловеч

Н-к отдел УТИД при ОА – Тетевен:……/п/……………..

                                 инж. Михаил Куманов

  

 Вижте тук.

Изх. №УТИД-04-07-40/1/-20.02.2023 г.

ДО ЗАИНТЕРЕСУВАНИТЕ ЛИЦА

                                             

О Б Я В Л Е Н И Е

По преписка вх. №УТИД-04-07-40/24.11.2022 г.

Община Тетевен, съобщава на заинтересуваните лица, че на основание чл. 129, ал. 2 , при условието на чл. 128, ал. 14 от ЗУТ, със Заповед №65/20.02.2023 г. е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план – План за регулация (ПИ ПУП – ПР) в обхват: УПИ VIII-285 и IX-284, кв. 27 по ПУП на с. Галата, обл. Ловеч, съставляващи ПИ с идентификатори 14386.701.285 и 14386.701.284 по КККР, с който се променя вътрешната регулационна граница между тях и същата минава по имотната граница, така както е заснета и отразена в кадастралната карта, както е показано със зелен цвят в ПР.

На основание чл. 128, ал. 6, т. 2, ал. 7 и 9 от ЗУТ, проектът е разгледан от общинския експертен съвет и с решение №2, протокол №1 от 25.01.2023 г. е приет.

На основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ, Проектът е публикуван на интернет страницата на общината и поставен на таблото за обяви по Устройство на територията в ИЦ на общината.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 0678-52200- вътр.102 и в стая №103, етаж І на общинската администрация.

Съгласно условието на чл. 15, ал. 3 и 6 от ЗУТ, Заповедта влиза в сила с издаването ѝ и се съобщава на заявителите.

Н-к отдел УТИД при ОА – Тетевен:………/п/…………..

                                 инж. Михаил Куманов

 Вижте тук.

Подкатегории

The latest news from the Joomla! Team

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

Последно добавени

За региона

  Меню