Изх. №УТИД-04-07-40/1/-20.02.2023 г.

ДО ЗАИНТЕРЕСУВАНИТЕ ЛИЦА

                                             

О Б Я В Л Е Н И Е

По преписка вх. №УТИД-04-07-40/24.11.2022 г.

Община Тетевен, съобщава на заинтересуваните лица, че на основание чл. 129, ал. 2 , при условието на чл. 128, ал. 14 от ЗУТ, със Заповед №65/20.02.2023 г. е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план – План за регулация (ПИ ПУП – ПР) в обхват: УПИ VIII-285 и IX-284, кв. 27 по ПУП на с. Галата, обл. Ловеч, съставляващи ПИ с идентификатори 14386.701.285 и 14386.701.284 по КККР, с който се променя вътрешната регулационна граница между тях и същата минава по имотната граница, така както е заснета и отразена в кадастралната карта, както е показано със зелен цвят в ПР.

На основание чл. 128, ал. 6, т. 2, ал. 7 и 9 от ЗУТ, проектът е разгледан от общинския експертен съвет и с решение №2, протокол №1 от 25.01.2023 г. е приет.

На основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ, Проектът е публикуван на интернет страницата на общината и поставен на таблото за обяви по Устройство на територията в ИЦ на общината.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 0678-52200- вътр.102 и в стая №103, етаж І на общинската администрация.

Съгласно условието на чл. 15, ал. 3 и 6 от ЗУТ, Заповедта влиза в сила с издаването ѝ и се съобщава на заявителите.

Н-к отдел УТИД при ОА – Тетевен:………/п/…………..

                                 инж. Михаил Куманов

 Вижте тук.

Изх. №УТИД-04-03-4/1/-20.02.2023 г.

ДО ЗАИНТЕРЕСУВАНИТЕ ЛИЦА

                                             

О Б Я В Л Е Н И Е

По преписка вх. №УТИД-04-03-4/13.02.2023 г.

Община Тетевен, обявява на заинтересуваните лица, че със Заповед №64/20.02.2023 г. на кмета на община Тетевен е одобрено задание по чл. 125 от ЗУТ и разрешено изработването на проект за изменение на подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПИ ПУП – ПРЗ), в обхват: УПИ I-866; II и V-140, кв. 11 по ПУП на с. Гложене, обл. Ловеч, съставляващи ПИ с идентификатори 15165.701.1150; 15165.701.860 и 15165.701.1002 по КККР.

На основание чл. 124б, ал. 2, във връзка с чл. 135, ал. 7 от ЗУТ от Закона за устройство на територията, обявлението е поставено на таблото за обяви по УТ в ИЦ на общината и публикувано на интернет страницата на общината.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 0678-52200- вътр.102 и в стая №103, етаж І на общинската администрация.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ пред Административен съд Ловеч, в 14-дневен срок от съобщението.

    

инж. Михаил Куманов……….…/п/………………

               Н-к отдел УТИД при ОА – Тетевен

Със заповед № ЗРД-655/05.08.2022 г. на командира на Съвместното командване на специалните операции са обявени 39 (тридесет и девет) войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища в страната и в чужбина, във военни формирования от състава на Съвместното командване на специалните операции (СКСО).

Кандидатите за участие в конкурса, трябва да отговарят на следните изисквания: Да имат средно или по-високо образование по специалността, за която кандидатстват. Към датата на приемане на военна служба, да не са по-възрастни от 40 години, а лицата отговарящи на чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ да не са по-възрастни от 41 години за упражнилите правото си на пенсия и не по-възрастни от 44 години за неупражнилите правото си на пенсия. Да са годни за военна служба. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията. Срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер. Да нямат друго гражданство. Да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение”. Да покриват нормативите за физическа годност. Да са психологично пригодни за приемане на военна служба.

Срок за подаване на заявления във Военно окръжие ІІ степен – Ловеч

09.09.2022 г.

Информация за вакантните длъжности, необходимите документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от:

  • ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ - гр. Ловеч, ул. „Д-р Съйко Съев” № 33, тел. 068/ 603 973 и 0886 558 614.
  • Офис за военен отчет в Община Тетевен – ул. „Иван Вазов“ № 42, тел. 0884716833.
  • На интернет страниците на Министерство на отбраната и Централно военно окръжие.

Изх. №УТИД-04-07-10/3/-12.01.2023 г.

ДО ЗАИНТЕРЕСУВАНИТЕ ЛИЦА

                                             

О Б Я В Л Е Н И Е

По преписка вх. №УТИД-04-07-10/23.03.2022 г.

Община Тетевен, съобщава на заинтересуваните лица, че на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, със Заповед №17/12.01.2023 г. е одобрен проект на подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) в обхват: ПИ с идентификатор 17419.12.24 по КККР на с. Градежница, обл. Ловеч, като същия се урегулира в УПИ I-12.24 по имотни граници с отреждане за „Производствени дейности“ в устройствена зона, означена като „Пп“, както е показано със зелен и червен цвят в ПР и се предвижда основно застрояване в рамките на ограничителната линия на застрояване и съответните устройствени показатели, както е показано с червен туш в ПЗ.

На основание чл. 128, ал. 6, т. 2, ал. 7 и 9 от ЗУТ, проектът е разгледан от общинския експертен съвет и с решение №6, протокол №9 от 17.08.2022 г. е приет за обявяване по реда на чл.128, ал. 3 от ЗУТ.

На основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ, Проектът е публикуван на интернет страницата на общината и поставен на таблото за обяви по Устройство на територията в ИЦ на общината.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 0678-52200- вътр.102 и в стая №103, етаж І на общинската администрация.

Заповедта подлежи на обжалване от заинтересуваните лица по чл. 131 ал. 1 и ал. 2, т. 1 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването ѝ, чрез кмета на община Тетевен пред Административен съд – Ловеч

Н-к отдел УТИД при ОА – Тетевен:………/п/…………..

                                 инж. Михаил Куманов

Вижте тук.

Община Тетевен, на основание чл. 18а, ал. 10, във връзка с чл. 63, ал. 1 от АПК и чл. 129, ал. 2 и 5 от Закона за устройство на територията, поради върнато изпратеното му писмо с отметка от пощата като „непотърсена“ пратка с дата 09.05.2022 г., уведомява по този ред горепосоченото заинтересувано лице, че със Заповед №169/15.04.2022 г. на кмета на община Тетевен е одобрен проект за подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) в обхват: ПИ с идентификатор 15165.273.54 по КККР на с. Гложене, обл. Ловеч, във връзка с провеждане процедура по промяна предназначението на земеделската земя за проектиране на обект: „Жилищна сграда“.

На основание чл. 128, ал. 6, т. 2, ал. 7 и 9 от ЗУТ, проектът е разгледан от общинския експертен съвет и с решение №3, протокол №2 от 16.02.2022 г. е приет.

Представеният ПУП – ПРЗ предвижда урегулирането на ПИ в УПИ Х-273.54 по имотни граници, с отреждане за „жилищно застрояване“, а ПЗ основното му застрояване.

На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК обявлението е поставено на таблото „Обяви по УТ“ в информационния център на общинска администрация Тетевен и интернет страницата на общината.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 0678-52200- вътр.102 и в стая №103, етаж І на общинската администрация.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщаването й по този ред, чрез кмета на община Тетевен пред Административен съд – Ловеч.

Н-к отдел УТИД при ОА – Тетевен:…………/п/…………….

                                     инж. Михаил Куманов

Подкатегории

The latest news from the Joomla! Team

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню