З А П О В Е Д

№ 348/05.06.2018 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 62 от Закона за лечебните растения и чл. 17, ал.1, т. 1 и 7 от Наредбата за опазване на околната среда и управление на отпадъците на територията на Община Тетевен

З А Б Р А Н Я В А М:

   Брането на липов цвят, изсичане, чупене и кастрене клоните на липовите дървета, намиращи се по поречието на р. Бели Вит, зелените площи, кварталните градинки и междублоковите пространства на територията на гр.Тетевен.

     На нарушителите да се съставят актове за установяване на административно нарушение по чл. 17, ал. 1, т. 1 и т. 7 от Наредбата за опазване на околната среда и управление на отпадъците на територията на Община Тетевен и се налагат глоби от 50 до 500 лв.

Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на Началника на РУ на МВР – Тетевен, съвместно със служителите на Общинска администрация – Тетевен.

                 Заповедта да се сведе до знанието на Началника на РУ на МВР – Тетевен, служителите от отдел “Европейски програми и проекти и околна среда” на Община Тетевен и населението за сведение и изпълнение.

Д-р МАДЛЕНА БОЯДЖИЕВА

Кмет на Община Тетевен

Община Тетевен, отдел УТИД, съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед №47/22.01.2018 г. на Кмета на община Тетевен, е разрешено на Альоша Симеонов Чернин, с. Глогово, общ. Тетевен изработването на ПИ на ПУП – ПР в обхват: УПИ Х-72, кв. 25 по ПУП на с. Глогово, обл. Ловеч.

Преписката се намира в стая №103, етаж І на общинската администрация.

Заповедта подлежи на оспорване в 14 дневен срок от съобщаването й, чрез Кмета на община Тетевен, пред Административен съд гр. Ловеч, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

УВАЖАЕМИ ДАНЪКОПЛАТЦИ,

НАПОМНЯМЕ, ЧЕ ДНЕС 30.04.2018 г. ИЗТИЧА СРОКА ЗА ПЛАЩАНЕ С ОТСТЪПКА НА ДАНЪЧНИТЕ ВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ТЕТЕВЕН ЗА 2018 ГОД.

СПРАВКА ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА СИ МОЖЕ ДА НАПРАВИТЕ НА ТЕЛ. : 0678/52200, в.137

Община Тетевен, отдел УТИД, съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед №918/15.12.2017 г. на кмета на община Тетевен, е разрешено на Георги Данчев Данчев и Румен Пенчев Данчев изготвянето на ПИПУП – ПР за УПИ ХIII-80, кв. 14, по ПУП на ЗО „Скрибътна“, гр. Тетевен, обл. Ловеч.

Преписката се намира в стая №103, етаж І на общинската администрация.

Заповедта подлежи на оспорване в 14 дневен срок от съобщаването й, чрез Кмета на Община Тетевен, пред Административен съд гр. Ловеч, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Подкатегории

The latest news from the Joomla! Team

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

Последно добавени

За региона

  Меню