л

Видео вижте тук

Обявен е „ЖЪЛТ.“ КОД за високи температури за област Ловеч за 13.08.2019 г.

Утре - предимно слънчево и горещо време. Максимални температури ще са предимно между 33° и 35°.
Съгласно краткосрочната прогноза от оперативната система за анализ на текущите условия на пожароопасност, изготвяна от НИМХ, на територията на страната е значително повишен риска от възникване на бързо разпространяващи се пожари.

Времето е потенциално опасно. Прогнозираните метеорологични явления не са необичайни, но бъдете внимателни. Бъдете в течение на очакваните метеорологични условия и по възможност избягвайте рискове.

Предвид гореизложеното е необходимо да бъдат взети допълнителни мерки за:
1. Повишаване готовността за действие при критични ситуации и за оказване помощ на населението.
2. Привеждане в готовност на техниката за провеждане на аварийнио-възстановителни работи. Уточняване състава на органите за управление и силите за действие. Привличане на техника.
3. Да се създаде организация за събиране на свободния от работа състав и аварийните групи на съответните структури и организации.
4. Да се създаде организация за събиране на Доброволните формирования към общините и проверка окомплектоването и изправността на наличната техника.
5. Създаване на организация при необходимост за въвеждане на плановете за действие при кризи, бедствия и извънредни ситуации- част защита от пожари.
6. Информиране на населението, чрез местните средства за масова информация за предстоящите опасности и предприетите действия за ограничаване и ликвидиране на последствията.
7. Съвместно с кметовете на населени места и представителите на БЧК да бъде създадена организация при необходимост за осигуряване на вода, храна и тонизиращи напитки за застрашеното население и участващите сили при ликвидиране на евентуални произшествия.
8. При възникване на бедствени и извънредни ситуации, създаващи непосредствена заплаха за населението, инфраструктура и околната среда да се уведоми ОЦ при РДПБЗН – Ловеч посредством:

Телефони: 068 620112, 068668539; Оперативен дежурен – 0889402912
Е – mail оперативен център: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Оперативен център при РД „ПБЗН” – Ловеч

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

 Актуални към 01.08.2019 г.

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

Брой
1 Механо шлосер / по трудов договор/ 2
2 Монтажник изделия от метал / по трудов договор/ 2
3 Заварчик / по трудов договор/ 2
4 Монтьор промишлено оборудване/по трудов договор/ 10
5 Монтажник електронни елементи/ по трудов договор/ 9
6 Машинен оператор шиене/ по трудов договор/ 9
7 Пощенски раздавач /по трудов договор/ 3
8 Готвач /по трудов договор/ 2
9 Машинен оператор шиене /по трудов договор/ 30
10 Експерт логистика /по трудов договор/ 1
11 Електромонтьор /по трудов договор/ 1
12 Организатор читалищна дейност /по трудов договор/ 1
13 Учител БЕЛ /по трудов договор/ 1
14 Учител в група ЦДО /по трудов договор/ 1

ОБЩИНА ТЕТЕВЕН, чрез звено „СУ-ДСП“ гр.Тетевен е конкретен бенефициент, оператор по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“, Договор BG05М9ОP001-2.040-0065-CO1 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОР001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ – Компонент 2
Стартира приемане на документи за следните длъжности :
I. ИЗИСКВАНИЯ
Сътрудник „Социални дейности“ – 1 бр.
1. Висше образование – завършена образователна степен бакалавър в сферата на хуманитарните дейности ;
2. Професионален опит – доказан професионален опит мининум – 1 год.
3. Опит при изпълнение на проекти – предимство, както и работа с лица с увреждания и възрастни хора.
Специфични изисквания :
1. Компютърна грамотност – Microsoft Word, Еxcel, Internet
2. Познаване на нормативната уредба в областта на предоставяне на социалните услуги за деца и възрастни.
3. Много добри комуникативни и организационни умения;
4. Умения за работа в екип.
Длъжността се заема след сключване на трудов договор по Кодекса на труда за предоставяне на услугата по 4 часа дневно.
Медицински специалисти – 3 бр. ;
1. Образователна степен: висше медицинско училище и притежават съответната професионална квалификация, удостоверена с диплома за придобито висше образование на образователно-квалификационна степен "бакалавър" и са вписани в регистъра на съсловната организация по чл. 2, ал. 1, т. 1., професионален опит минимум – 1 г.;
2. Професионален опит – доказан професионален опит минимум – 1 год.
3. Опит при изпълнение на проекти – предимство, както и работа с лица с увреждания и възрастни хора.
Специфични изисквания :
4. Компютърна грамотност – Microsoft Word, Еxcel, Internet
5. Познаване на нормативната уредба в областта на предоставяне на медицинските грижи.
6. Много добри комуникативни и организационни умения;
7. Умения за работа в екип.
8. Длъжността се заема след сключване на граждански договор по график за предоставяне на услугата до 30 часа месечно.

Психолог – 1 бр.;
1. Образователна – висше, минимална образователна степен-бакалавър, специалност „Психология“
2. Професионален опит – доказан професионален опит мининум – 1 год.
3. Опит при изпълнение на проекти – предимство, както и работа с лица с увреждания и възрастни хора.
4. Допълнителни квалификации се считат за предимство,
Специфични изисквания :
5. Компютърна грамотност – Microsoft Word, Еxcel, Internet
6. Познаване на нормативната уредба в областта на предоставяне на социалните услуги за деца и възрастни.
7. Много добри комуникативни и организационни умения;
8. Умения за работа в екип.
Длъжността се заема след сключване на граждански договор по график за предоставяне на услугата до 138 часа за целия период на изпълнение на проекта.
Рехабилитатор -1 бр.;
1. Образователна – висше, минимална образователна степен-бакалавър, завършено образование рехабилитация, кинезитерапия, физиотерапия;
2. Професионален опит – доказан професионален опит минимум – 1 год.
3. Опит при изпълнение на проекти – предимство, както и работа с лица с увреждания и възрастни хора.
4. Допълнителни квалификации се считат за предимство,
Специфични изисквания :
5. Компютърна грамотност – Microsoft Word, Еxcel, Internet
6. Познаване на нормативната уредба в областта на предоставяне на социалните услуги за деца и възрастни.
7. Много добри комуникативни и организационни умения;
8. Умения за работа в екип.
Длъжността се заема след сключване на граждански договор по график за предоставяне на услугата до 22 часа месечно.
Шофьор – 1 бр.
1. Образователна степен – средно, категория С за управление на МПС ;
2. Професионален опит – доказан професионален опит мининум –1 година.
4. Допълнителни квалификации се считат за предимство,
Специфични изисквания :
5. Много добри комуникативни и организационни умения;
6. Умения за работа в екип.

Длъжността се заема след сключване на трудов договор по Кодекса на труда при 8 часов работен ден.

Домашни помощници – 8 бр.
1. Образователна степен – минимум основно образование;
2. Професионален опит – доказан професионален опит минимум –1 година.
4. Допълнителни квалификации се считат за предимство
Специфични изисквания :
5. Много добри комуникативни и организационни умения;
6. Умения за работа в екип.

Длъжността се заема след сключване на трудов договор по Кодекса на труда за - 8 часов работен ден в случай, че е запълнен месечния работен график .
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ
• Медицински изисквания - физически и психически здрав, без заболявания, определени като противопоказни за заемане на длъжността;
• Положителни нагласи и желание за работа с потребителите на услугата “Патронажна грижа”

Персоналът се назначава на работа след предварителен подбор по документи, след което с одобрените кандидати по документи се провежда интервю и събеседване.
Наемат се само кандидати, които са показали удовлетворителни резултати по време на събеседването, намират се в добро физически и психическо състояние и не са осъждани.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
1.Заявление по образец ;
2.Автобиография;
3.Документ за завършено образование /или съответното изискуемо образование,
ако е отразено в длъжностната характеристика /;
Целеви групи по проекта :
Основните целеви групи в подписания договор за предоставяне на БФП са 2:
1. Възрастни хора над 65 години, които са с ограничени възможности или в невъзможност за самообслужване;
2. Лица с увреждания;
В тази връзка целевите групи, които попадат в обхвата на услугата „Патронажна грижа“ са лица на възраст над 65 години; лица с валидно експертно решение на ТЕЛК; лица с хронични заболявания, нуждаещи се от продължително наблюдение и здравни грижи; лица след оперативна интервенция и след хоспитализация, нуждаещи се от краткосрочно наблюдение и здравни грижи и техните семейства.
Кандидатите за длъжността „Домашен помощник“ трябва да отговарят на следните изисквания : - да са лица в трудоспособна възраст, с минимум – основно образование, регистрирани в Дирекция „Бюро по труда“ – гр.Тетевен

СРОК И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ – Заявленията за кандидатстване и подаването им ще се извършва в периода от 15.07.2019 год. до 26.07.2019 год. / от 9,00 часа до 16,00 часа/ на адрес :
гр.Тетевен, ул.“Полковник Орлов“ № 3, ет.2 / Клуб на пенсионера /
При подаване на документите се представят оригиналите им за сверяване. Копията от представените документи трябва да са ясни и четливи. Копията от документите, удостоверяващи трудовия стаж, трябва да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени до датата на подаване на документите.
За информация: тел. 0678 / 5 23 61 – Мила Герджикова, Диана Дакова

Процедура за подбор на специализиран персонал вижте тук.

Процедура за информиране, набиране и подбор на потребители вижте тук.

Методика за подбор и оценка на домашни помощници вижте тук.

Заявление за специализиран персонал вижте тук.

Заявление за кандидат - потребители вижте тук.

Заявление за домашен помощник вижте тук.

Декларация за доход на кандидат - потребители вижте тук.

 

 

 

Подкатегории

The latest news from the Joomla! Team

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню