На 27 януари се проведе заседание на Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия на територията на община Тетевен, на което бе разгледан и приет Годишният план за намаляване на риска от бедствия и организиране на дейностите за защита на населението при бедствия и аварии през 2023 г.

Кметът на Община Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева, откри срещата и благодари на всички за проявената отговорност и ангажираност към работата на съвета.

Кметът отбеляза още, че приемането на плана има за цел да постигне правилно функциониране на системата за защита при бедствия, чрез създаване на по-добра координация и разпределение на отговорностите по изпълнението на дейностите, свързани с превенцията, готовността, реакцията и възстановяването при бедствия, с по-активно участие на всички заинтересовани страни на национално, регионално и местно ниво.

Плана не е константа и може да бъде променян във времето, каза зам.-кметът Борис Врабевски. Той допълни, че ще се разчита на кметовете по населени места своевременно да подават сигнали, по които да бъдат взети бързи и адекватни действия.

Годишният план за намаляване на риска от бедствия и организиране на дейностите за защита на населението при бедствия и аварии за 2023г. има за цел да създаде ефективна организация в Община Тетевен за осигуряване защитата на населението, инфраструктурата и националното стопанство при възникване на бедствия. Чрез него се цели още да се осигури организирането и контрола на превантивна дейност, с оглед недопускане и намаляване на последиците от бедствия, както и да се улесни управлението на процесите за подпомагане и възстановяване при бедствия.

Планът предвижда и повишаването на подготвеността на институциите и населението за защита и самозащита при бедствия, осигуряване на готовността на органите на управление в общината и населението за поведение и ефективни действия за защита и помощ в засегнатите райони от бедствени ситуации, организация, координация и ръководство на звена, службите и структурите на Единната спасителна система (ЕСС) при подготовката за реагиране при бедствия и при необходимост за провеждане едновременно на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи (СНАВР) от две или повече нейни части и др.

С реализирането на Годишния план и конкретните дейности, заложени в него, рискът от идентифицираните съществени опасности за общината ще бъде намален или ликвидиран. Това от своя страна ще доведе до намаляване броя на потенциално застрашени или пострадали хора, минимизиране на здравния и екологичния риск, запазване целостта на инфраструктурата, понижаване загубите за културното и историческо наследство и т.н.

На заседанието присъстваха още зам.-кметът - Красимир Красимиров, ст. експерт ССИ, ОМП, МИС и БК в Община Тетевен - Петър Кавалски, началникът на РСПБЗН – Тетевен - гл. инсп. Николай Христов, директорът на МБАЛ – Тетевен - Михаил Николовски, началникът на РУ Тетевен – гл. инспектор Илия Нешев, кметове на кметства и кметски наместници, представител на ВиК и др.

През изминалата седмица, ученици от СУ „Георги Бенковски“ – гр. Тетевен посетиха Община Тетевен и по-точно отдел „Местни данъци и такси“, където проведоха своето практическо занятие на тема: „Данъци и такси съгласно ЗМДТ, данъчно задължени лица, видове данъци и такси събирани от общините, регистрация и срокове“.

Те бяха посрещнати от началника на отдела - Искра Иванова, която ги запозна с дейността на отдела, както и с други интересни и полезни практики, чрез които учениците да разширят своята подготовка и да придобият практически познания в тази област.

Младежите проследиха някой от процесите на работещите в отдела и взеха активно участие в практическото занятие.

 

Кметът на Община Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева се срещна с директора на НПГГСД "Сава Младенов" – гр. Тетевен – Инж. Златина Каталиева и партньори на училището по проект по Еразам + - „Добри практики в използването на дигитални образователни ресурси в професионалното образование в областта на горското стопанство и околната среда“.

В работата по проекта НПГГСД "Сава Младенов" си партнира с Фондация „Avantia“ от Испания, Дружество „Bodi svetloba“ от Словения и Професионална и техническа гимназия Gürpınar – Истанбул, Турция.

Д-р Бояджиева приветства присъстващите и отбеляза, че това е един изключително полезен и вълнуващ проект, насочен към развитието на учениците и техния потенциал.

Много се радвам, че именно училище от гр. Тетевен е привлякло Вашият интерес, като се надявам да продължите успешно това сътрудничество и занапред, каза още д-р Бояджиева.

Гостите отбелязаха, че са избрали НПГГСД "Сава Младенов" като партньор на база на предишни впечатление, както и от факта, че училището е надеждно и перспективно.

Те представиха накратко проекта, като отбелязаха, че в самото началото той е бил онлайн, а след време се е разширил. В рамките на проекта вече са се провели и няколко работни срещи, в които всеки от участниците е представил своите добри практики.

Целта на проекта е да се съберат повече ресурси и иновации, които да имат отношение към природата и да бъдат използвани от възможно повече училища.

Гостите благодариха за приемствеността и подчертаха, че е изключително важно информацията за проекта да се разпространява и достига до повече хора и училища, които да се запознаят с това какво се извърша и какви са неговите ползи.

По време на срещата бе представено и партньорството между Община Тетевен и НПГГСД „Сава Младенов“ в реализирането на дуално обучение, което да осигури на учениците практически знания и умения по изучаваните специалности и да се адаптират по-лесно към работната среда след завършване на училище.

Проектът има за цел да отговори на необходимостта от прилагане на иновативни методически стратегии в професионалното образование. В срок от две години партньорите идентифицират добри практики за използване на нови технологии в секторите на горското стопанство, околната среда и в професионалното образование. Продукт на проекта е банка от образователни ресурси, които да се използват в професионалното образование. Създал се е стабилен консорциум, който обобщава добрите практики в четирите държави и има за цел да ги разпространи и мултиплицира.

Като част от проекта ще се проведат 4 работни срещи, а всяка организация представя събраната информация. Първата работна среща между партньорите се е провела в Любляна, Словения през март 2022г. Втората среща се е провела през юли 2022г. в Истанбул, Турция, а НПГГСД „Сава Младенов“ е домакин на сегашната трета по ред среща. Заключителната среща ще се проведе в Испания.

На 23.01.2023 г. в салона на Община Тетевен се проведе информационна среща с председатели на сдружения и домоуправители на многофамилни жилищни сгради. Срещата бе по повод стартиране на процедурата „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“ по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост.

Кметът на Община Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева, откри срещата и изказа задоволството си от интереса към нея и присъствието на множество хора, дошли да се запознаят с новата процедура за енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради.

Кметът подчерта, че срещата е изключително важна и има за цел да информира гражданите какви са ползите и предимствата от санирането на сградите, както и от начина за кандидатстване по програмата. Тя припомни, че от изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на територията на община Тетевен бяха санирани 9 сгради или около 400 апартамента, а броят на живеещите в обновените жилища е над 1000 души.

Зам.-кметът Тони Стоев представи основните насоки и възможности за финансиране за енергийно обновяване на многофамилни сгради, както и кои са допустимите дейности по изпълнение на мерките за енергийна ефективност.

Той отбеляза, че в резултат от прилагането на мерките сградите следва да постигнат енергиен клас на потребление „В“ или по-висок, както и минимум 30% спестяване на първична енергия. Бяха посочени стъпките, които трябва да се извървят от началото до подаване на документите за кандидатстване, както и критериите за оценка на съответното проектно предложение.

Стана ясно и това, че по новата програма собствениците трябва да направят две обследвания – техническо и за енергийна ефективност и да ги заплатят със собствени средства. При евентуално одобрение на внесеното проектно предложение за саниране на дадена сграда, средствата за двете обследвания ще бъдат възстановени.

Предвижда се общините да кандидатстват в партньорство със Сдружения на собствениците на сгради, регистрирани по Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС). Допустими за финансиране са всички многофамилни жилищни сгради, които се управляват по реда на ЗУЕС, т.е. в които броят самостоятелни обекти са най-малко четири и принадлежат на повече от един собственик и са проектирани преди 26 април 1999 г.

Няма ограничения в броя на проектите, с които може да кандидатства една община, но в рамките на едно предложение, може да се включи само една сграда/ блок секция.

Общият бюджет на процедурата (за Етап 1) е близо 1,13 млрд. лв. Минималният размер на проект е 50 хил. лв., а максималният 9,5 млн. лв. Финансирането на одобрените сгради е до 100 % безвъзмездна финансова помощ. Дейностите по настоящата процедура ще са осъществяват на територията на цялата страна - в 28 области и 265 общини.

Допълнителна информация може да намерите – ТУК.

На 23.01.2023 г. (понеделник) от 17:00 часа в салона на Община Тетевен ще се проведе информационна среща по повод стартиране на процедурата „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“ по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост.

Срещата е насочена към председатели на сдружения и домоуправители на многофамилни жилищни сгради, а на нея ще бъдат представени основните насоки и възможности за финансиране за енергийно обновяване на многофамилни сгради.

Повече информация може да намерите – ТУК.

Община Тетевен награди най-изявените си млади спортисти и клубни отбори до 18 години за 2022 година. Това се случи на специална Гала вечер в хотел „Олимп“ – гр. Тетевен. Събитието е част от усилията на местната власт да стимулира и подкрепи спорта в детско-юношеска възраст.

Искрена благодарност към всички Вас за това, че присъствате тук и заедно ще споделим радостта от хубавата вечер, посветена на спорта, посветена на спортистите на община Тетевен. Това каза д-р Мадлена Бояджиева – кмет на Община Тетевен, в своето приветствие към присъстващите.

Днешното събитие се превърна в традиция, макар и тази година да е в малко по-различен формат. Отличията, които ще получите по време на тази Гала вечер, са на база постигнатите от Вас високи резултати през календарната 2022 г. Днес ние няма да определим само един като най-добър за годината, а ще отдадем нужното признание към успехите на всеки от Вас, защото Вие сте нашите най-успешни и талантливи спортисти, защото заслужавате признание и внимание, подчерта кметът.

Бъдете добри, силни, стойностни и успешни спортисти, но знайте, че всеки добър спортист е преди всички добър и достоен човек, добави още д-р Бояджиева.

Тя благодари на спортистите, треньорите и спортните деятели като им пожела да бъдат здрави и много успешни през настоящата година.

Своите слова отправиха още председателят на ОбС-Тетевен – Мария Стойчева, както и ръководители на отбори.

Топ 10 на най-изявените спортисти до 18 години за 2022 година са: Петя Петкова и Славена Петкова - състезателки на СКО „Вежен“ – Тетевен, Биляна Кавалска и Силвия Найденова от ФК „Светкавица“ – Градежница, Калоян Ивайлов - СК „КАБАЙФ МХ РЕЙСИНГ“ – Бабинци, Теодор Иванов - „Ябланица МХ“ – Ябланица, Йоан Иванов - СКТМ „Тетрон“ – Плевен, Сергей Стоев - СКБ „Балкан“ – Ботевград и Кристиян Пеев – ВК „Тетевен волей“.

Най-добрите отбори за 2022 г. са: ФК „Светкавица“ – Градежница /девойки/, ВК „Тетевен Волей“ - Тетевен, ФК „Бенковски“ – Тетевен, ФК „Пещера“ – Галата, ФК „Озрен“ – Голям извор, ФК „Вихър“ – Глогово, СКО „Вежен“ – Тетевен.

Всички отличени получиха грамота, плакет и подаръчен ваучер, а наградите връчиха д-р Мадлена Бояджиева, Мария Стойчева, Красимир Красимиров и Борис Врабевски - зам.-кметове на Община Тетевен, както и Свилен Русинов – общински съветник, олимпийски медалист по бокс от Барселона 1992, носител на множество отличия.

Специална награда за принос в развитието на спорта и популяризиране на община Тетевен получи Спортист №1 на община Тетевен за 2021 г. - Изабела Янкова, а грамота за развитие на спорта получи друг бивш носител на приза - Игнат Миленов.

Сред присъстващите на събитието бяха още спортни деятели, общински съветници и граждани, а за прекрасното настроение на церемонията се погрижи певицата Ивелина Росенова – Иви.

 

Кметът на Община Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева, плати данъците си за 2023 г. и даде старт на кампанията за настоящата година. Градоначалникът подчерта, че иска да даде личен пример и припомни, че данъците и такса смет на територията на общината не са вдигани от 2016 г.

И през 2023г. в община Тетевен няма да има повишение на данъците и на такса смет, като отчитам икономическата криза, която настъпва и трудностите, пред които ще се изправят хората, каза д-р Бояджиева.

Считам, че трябва да насочим усилия към събиране на дължимите данъци от възможно повече данъкоплатци. За съжаление има граждани и фирми, които на са плащали задълженията си години наред, отбеляза още кметът.

През последните години активно работим за увеличаване на събираемостта и за събиране на просрочените задължения и мисля, че можем да се поздравим с добри резултати, отбеляза още д-р Бояджиева.


Допълнителна информация за сроковете за плащане на данъци през 2023 г. може да видите – ТУК.

На 12 януари Община Тетевен ще награди най-изявените си спортисти до 18 години за изминалата 2022 г. Това ще се случи на специална Гала вечер, която ще се състои в хотел „Олимп“ – гр. Тетевен.

Отличията, които ще бъдат връчени на спортистите по време на Гала вечерта, са на база постигнати високи резултати през календарната 2022 г. Ще бъдат наградени състезатели от различни спортове като: футбол, борба, спортно ориентиране, волейбол, тенис на маса и др.

Церемонията е в контекста на усилията на общинското ръководство да оцени и подкрепи развитието на детско-юношеския спорт. Цели се още да се популяризира спортът сред подрастващите и да се стимулират тетевенските спортисти, отбори и ръководители.

От 2 до 8 януари в гр. Тетевен се проведе VII-мия международен форум #be ACTIVITY - be a Leader. Сред официалните гости на събитието бе кметът на Община Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева, която получи сертификат и специални подаръци от организаторите.

Инициативата бе организирана от СК Джи До Куан, а в нея се включиха над 60 участника – предимно деца и младежи, сред които бяха – Грандмайстор Атанасиос Тсиомпаноглу - IX дан /треньор на националния отбор на Гърция по таекуондо през 2005 г., член на Para Taekwondo European Union / и Майстор Константин Апостол - VII дан /президент на Румънската Таекуондо Федерация, вицепрезидент на Para Taekwondo European Union/.

#be ACTIVITY - be a Leader има за цел да развие концепцията за неформално образование сред младите хора, която се фокусира върху доброволчеството, психологическото здраве и справяне в кризисни ситуации, развиване на социални и лични компетенции за повишаване на мотивацията им.

Работата и дейностите по проекта ще се осъществяват на територията на четирите държави - България, Гърция, Румъния, Сърбия и Молдова, по програма на Европейския съюз Еразъм+.

 

На 6 януари отбелязваме един от най-големите християнски празници – Йордановден /Богоявление/ - денят, в който Йоан Кръстител кръщава Исус Христос в река Йордан.

В гр. Тетевен празникът започна със служба в църквата „Св. Всех Святих". Сред присъстващите бяха кметът на Община Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева и председателят на ОбС-Тетевен – Мария Стойчева. В края на службата от църквата тръгна литийно шествие, което стигна до моста, в близост до НПГГСД "Сава Младенов".

Там, пред погледите на събралото се множество, се състоя ритуалът по хвърляне на богоявленския кръст в река Вит. Дузина смелчаци се хвърлиха в студените води, за да извадят кръста, но най-упорит се оказа Божидар Иванов.

Кметът д-р Мадлена Бояджиева поздрави победителя, след което му връчи заслужената парична награда.

Тази година отец Борис освети и сградата на общинска администрация за здраве и благоденствие.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню