Новини от региона

Новини от региона

Поздравеителен адрес от кмета на Община Тетевен и председателя на ОбС-Тетевен по случай 15 септември

 

Уважаеми учители,

Най - сърдечно Ви поздравяваме с първия учебен ден – 15 септември и откриването на новата учебна година. Това е денят, в който всички ние, учители, ученици и родители, се прекланяме пред духовното огнище на българина – Училището, което винаги е било и ще бъде един неизчерпаем източник на познания, сила и авторитет. Поддържайки огъня на знанието, то е успяло да превърне всеки един от нас в образован гражданин на света, както и да помогне на нацията ни да оцелее независимо от историческите катаклизми, които е преживяла.

Скъпи учители, на Вас пожелаваме все така неуморно да създавате и да пазите богатството на българското училище - неговите възпитаници! Желаем Ви здраве, духовни сили и упоритост, за да се борите с трудностите и да получите заслуженото удовлетворение от добре свършената работа! Нека любовта на Вашите ученици бъде най-ценният дар за труда Ви!

Желаем Ви много сили и творческо дръзновение, за да дадете на своите ученици качествено образование! Нека учебните часове са изпълнени с всеотдайност, грижа и повече любов към нашите деца. Вашата професия е мисия, защото освен знания и умения, формирате и нравствените ценности у младите хора.

Скъпи ученици,

Пожелаваме Ви една истинска, успешна учебна година! Година, през която да откриете още много интересни неща, свързани със света около Вас! Година, през която много от Вас ще намерят нови приятели! Вярвайте на своите учители, защото те са хората, които ще Ви помогнат да станете не само по-образовани, но и по-добри граждани на България и света! Вярвайте в силата на науката, защото тя променя съвременния свят! Вярвайте в себе си, защото младостта е изпълнена с достатъчно сили за реализиране на всяка мечта!

Новите предизвикателства в образованието приемете като условие за проява на Вашата воля и упоритост, на жаждата Ви за нови знания. И бъдете спокойни – до Вас са Вашите учители. Пазете традициите на Вашето училище, умножавайте успехите му, почитайте всеотдайността на своите преподаватели! Не се отказвайте от мечтите си, защото те са Вашите криле. Вървете напред смело и решително! Искайте, защото можете! Не се страхувайте от трудностите, а ги побеждавайте!

Честит празник и на добър час!

 

С уважение:

Д-р Мадлена Бояджиева

КМЕТ НА ОБЩИНА ТЕТЕВЕН

 

С уважение:

Мария Стойчева

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС - ТЕТЕВЕН

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

Община Тетевен уведомява всички заинтересовани лица, че разполага със свободен сграден фонд, терени  и съоръжения - общинска собственост, които в зависимост от статута им могат да бъдат отдадени под наем, да се учреди право на ползване, право на строеж или да се придобият чрез покупко – продажба.

Подробна информация за характеристиките на имотите е публикувана на официалния сайт на Община Тетевен, в „Икономика и инвестиции“. За справки и информация: отдел „Общинска собственост“, тел. 0678/52 220, вътр. 115, 117, 121.

Списък на свободни помещения и терени - общинска собственост

 

Вид и местонахождение на имота АОС/Схема Начин за придобиване или ползване
1. Кафе-аперитив, включващ зала за консумация - 40 кв. м; стая за отдих- 13.60 кв. м; WC и оборудване, находящо се в сградата на Общината (приземен етаж) с идентификатор 72343.500.1080.1, попадаща в УПИ І, кв. 31 по ПУП на гр. Тетевен АПОС №3030/12.09.2013 г. отдаване под наем
2. Павилион с площ от 4 кв. м, находящ се в тротоарното пространство на улица с о. к. 273-272 срещу УПИ XIV-985, кв. 34 по ПУП на гр. Тетевен ведно с прилежащия терен / пред сграда бивша Първа инвестиционна банка/ Обект №1 по схема №37 отдаване под наем
3. Сграда с идентификатор 62579.502.235.1 със застроена площ от 55 кв. м, попадаща в недвижим имот с идентификатор 62579.502.235 с площ от 341 кв. м по КККР на с. Рибарица /магазин м. Заводна/ АЧОС №510/28.07.2003 г. отдаване под наем
4. Урегулиран поземлен имот /незастроен/ отреден за „жилищно строителство“ с площ от 3447 кв. м, находящ се УПИ I, кв. 149 по ПУП на гр. Тетевен – кв. Топлика АЧОС №1335/20.02.2008 г. продажба; отстъпено право на строеж; наем; право на ползване
5. Урегулиран поземлен имот /незастроен/ отреден за „обществени нужди“ с площ от 1242 кв. м, находящ се УПИ VII, кв. 99a по ПУП на гр. Тетевен /до МБАЛ/ АЧОС №1164/04.06.2007 г. продажба, отстъпено право на строеж, наем; право на ползване
6. Урегулиран поземлен имот с площ от 5701 кв. м, ведно с част от двуетажна училищна сграда с площ от 411 кв. м, находящи се в УПИ XIII-132, кв.178 по ПУП на гр. Тетевен, кв. Полатен АЧОС №759/06.04.2005 г. продажба; наем; право на ползване
7. Урегулиран поземлен имот /незастроен/ с площ от 13661 кв. м, находящ се в УПИ V, кв. 9 по ПУП на с. Голям Извор АЧОС №2181/16.03.2009 г. продажба; отстъпено право на строеж
8. Урегулиран поземлен имот с площ от 2340 кв. м, ведно със сграда „Бикарник“ с площ от 200 кв. м, находящи се в УПИ X, кв. 37 по ПУП на с. Български извор АЧОС №5/07.05.1995 г. продажба по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол,; наем; право на ползване
9. Урегулиран поземлен имот с площ от 3440 кв. м, ведно с двуетажна масивна сграда с площ от 188 кв. м, находящи се в УПИ VI, кв. 3 по ПУП на с. Дивчовото, отговарящ на поземлен имот с идентификатор 20996.56.24 по КККР на с. Дивчовото АЧОС №2578/21.10.2011 г. наем; право на ползване за образователни, здравни, социални или други хуманитарни дейности
10. Поземлен имот с идентификатор 62579.138.31 с площ от 534 кв. м, ведно със сграда „Автомивка“ с идентификатор 62579.139.31.1 с площ от 26 кв. м по КККР на с. Рибарица АЧОС №2633/23.03.2012 г. продажба; наем; право на ползване
11. Поземлен имот с идентификатор по КК: 62579.500.243 ,идентичен на УПИ III,кв.117 по ПУП , с площ 1021 кв.м с. Рибарица АЧОС №2589/29.11.2011 г. продажба, отстъпено право на строеж
12. Поземлен имот с идентификатор 62579.500.242, идентичен на УПИ II,кв.117 по ПУП с площ от 944 кв. м  с. Рибарица АЧОС №6135/08.11.2016 г. продажба, отстъпено право на строеж
13. Урегулиран поземлен имот с идентификатор 72343.503.5244 с площ от 6109  кв. м, ведно с построената в него сграда "Дом за отдих" със з.п. 540 кв. м, находящи се в УПИ I, кв. 1 по ПУП на гр. Тетевен, ЗО „Скрибътна“ АЧОС №2703/15.11.2012 г. продажба по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, право на ползване, отдаване под наем, концесия
14. Земеделска земя от общинския поземлен фонд, представляваща имот № 017234, местност " Бърборско ", начин на трайно ползване "Др. селскостопанска територия", категория V с площ от 5.000 дка., гр. Тетевен/ вход Полатен/ АЧОС №1999/26.01.2009 г. продажба, наем;
15. Земеделска земя от общинския поземлен фонд, представляваща имот с идентификатор 72343.16.316, местност "Бърборско", начин на трайно ползване "Друг вид земеделска земя", категория V с площ от 24.240 дка. ., гр. Тетевен/ вход Полатен/ АЧОС №2680/17.07.2012 г. продажба, наем;
16. Малък киносалон със з. п. 110 кв. м; тоалетни за посетите с входно антре към тях със з. п. 48 кв. м; находящи се в УПИ VIII, кв. 40 по ПУП на гр. Тетевен АПОС №1098/26.01.2007 г. отдаване под наем за културни и образователни нужди
17.

ПИ с идентификатор  72343.500.1765 с площ от 11 614.52 кв. м, ведно със сграда "Учебно-производствен комплекс" с идентификатор 72343.500.1765.1 със з.п. 365,19 кв. м, сграда "Училищна сграда" с идентификатор 72343.500.1765.2 със з.п. 764,30 кв. м., сграда "Пристройка към училищна сграда" с идентификатор 72343.500.1765.3 със з.п. 320,12 кв. м, сграда "Общежитие № 1" с идентификатор 72343.500.1765.4 със з.п. 465,53 кв. м, сграда "Общежитие № 2" с идентификатор 72343.500.1765.5 със з.п. 541,22 кв. м, сграда "Физкултурен салон" с идентификатор 72343.500.1765.6 със з.п. 208,17  кв. м

Гр. Тетевен, бивше у-ще „Иван Вазов“

АПОС №2259/20.05.2009 г. отдаване под наем; право на ползване за културни, образователни , социални или други хуманитарни дейности
18. Урегулиран поземлен имот с площ от 842 кв. м, ведно с построената в него сграда „Детски дом“, находящи се в УПИ XXXII, кв.23 по ПУП на с. Голям Извор АПОС №73/12.05.1999 г. отдаване под наем; право на ползване за културни, образователни , социални или други хуманитарни дейности
19. Язовир с площ около 35.464 дка, находящ се в землището на с. Малка Желязна АПОС №142/10.04.2000 г. концесия, отдаване под наем след привеждане в съответствие с НАРЕДБА за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях, както и на контрол за техническото им състояние

Първото издание на фестивала White Classics ще се състои в елегантния Secret Boutique Hotel (бивш Evergreen Palace), в Рибарица, от 22-ри до 24-ти септември 2017г. Събитието е проект на Cool Management и Модо България и е фокусирано върху великолепното представяне на български артисти и култура. Създадено за любители на изкуството със стил, най-престижното събитие на фестивала е White Gala, когато публиката ще бъде впечатлена от музикалното майсторство на известната българска певица, сопранът Доротея Доротеева, звездата на Музикалния театър в София Александър Мутафчийски и Артистичния директор на фестивала, пианистката Венета Нейнска. Гостите са поканени в елегантно облекло в бял цвят, за да се насладят на една бляскава вечер с възхитителна музика, чудесни хапки и прекрасна селекция от напитки.

Фестивалът също така набляга на промотирането на най-младите музикални таланти и ще започне в петък, 22-ри септември от 19:00ч. с White Talents – концерт на осем от най-изявените млади музиканти на България, един от които ще спечели Наградата на публиката – парична награда на стойност 300.00лв. осигурена от Община Тетевен и концерт в следващото издание на фестивала, а най-добрият пианист ще получи предметна награда от Динакорд. Най-младите музикални любители са добре дошли на White Kids Concert в неделя, 23-ти септември от 11:00ч., непосредствено преди който от 10:00ч. могат да чуят забавни приказки за музиката.

Фантастични български визуални артисти ще участват в специалната изложба в хотела, която ще бъде презентирана преди White Gala събитието на 22-ри септември, събота, от 18:00ч. Всеки, който е любопитен относно същината на изобразителното изкуство, може да получи знание от първа ръка, чрез художничката Деница Милушева в урока по рисуване за начинаещи на 23ти септември, събота, от 10:00 до 13:00ч.

Споменът от фестивала White Classics може да бъде запазен за най-дълго време чрез възможността за специална едночасова фотосесия около белия роял. За гостите, които имат желание да подобрят уменията си на клавиатурата, Артистичният директор на фестивала Венета Нейнска ще преподава ексклузивни уроци в рамките на фестивала.

Билети могат да бъдат запазени на www.modo.bg, където се предлага и избор от внимателно създадени фестивални пакети за едно приказно преживяване в Secret Boutique Hotel (бивш Evergreen Palace) в Рибарица.

„White Classics Festival” е проект на Модо България и Cool Management и се осъществява в сътрудничество с Община Тетевен.

 

 

Кметът на Община Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева направи нови проверки на асфалтирани пътни участъци в селата Български извор и Галата. Инспекцията се проведе в началото на тази седмица и имаше за цел да бъде установено как е извършено асфалтирането.

Градоначалникът посети улица „Христо Ботев“ в с.Български извор още преди да бъдат извършени ремонтните дейности. Сега, след завършването на работата по тях, разликата е осезаема.

В с.Галата д-р Бояджиева бе придружена от общинския съветник Севин Льоков, който я запозна с някои въпроси свързани със селото и даде допълнителна информация за асфалтирането на ул. „Христо Кърпачев“. В провелия се разговор с кмета на общината, хората живеещи на улицата казаха, че тя изглежда по коренно различен начин и са много доволни от свършената работа. Бяха обиколени и пътни участъци в много лошо състояние, които евентуално да бъдат включени в инвестиционната програма и да се асфалтират през следващата година.

Кметът на Тетевен заедно със зам.-кметът – Тони Стоев направиха проверка и на процесът по санирането на някои от блоковете в града - бл. № 10 „144“ /вх. Д/, бл. №14 „Сава Младенов“ и бл. „Обединение“. Г-н Стоев запозна д-р Бояджиева с извършеното до този момент, както и с това какво предстои да се извърши. Той каза още, че към момента работният процес върви съгласно предварителния план.

По повод 15 септември – първия учебен ден, в Тетевен ще бъде монтирана къщичка за книги. Инициатива е на кмета на Община Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева и има за цел да насърчи четенето и споделянето на литературни творби, както и да възвърне интереса към книгите.

Къщичката е изработена от Маргарит Тодоров и ще бъде монтирана на пл. „Сава Младенов“ още на 14 септември, като в нея ще се поставят книги подходящи за всички възрастови групи. Всеки, който желае, може да остави любими книги, които няма да чете отново, за да може и други хора да ги прочетат и съответно да ги върнат обратно. Това е принципът, по който функционират подобни къщички.

Чрез инициативата се цели - да бъде привлечено вниманието най-вече на подрастващите и по един различен и иновативен начин да се стимулира интереса им към четенето и книгите.

 

Нека пазим библиотеката на открито и книгите в нея!

 

По утвърдена традиция на 14 септември служителите на Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” към МВР отбелязват своя професионален празник. На тази дата през миналия век в София се провежда първият събор на пожарните командири, чиито делегати поставят началото на организирано противопожарно дело в страната. Инициатори на събора са пожарните командири Димитър Тролев, Георги Атанасов, Руси Кожухаров, Найден Николов, Тодор Боев. През 1995 г. датата е обявена за професионален празник на българските пожарникари. Това става с решение № 385 на Министерския съвет на Република България.

РСПБЗН - Тетевен уведомява гражданите, че дните от 11.09 до 15.09.2017 година са обявени за “Седмица на пожарната безопасност и защита на населението”. По време на “Седмицата на пожарната безопасност” Районна служба “Пожарна безопасност и защита на населението” - Тетевен обявява “Дни на отворените врати”. За периода 11.09.2017 г.-15.09.2017 г. от 10.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 16.00 часа в сградата на РСПБЗН – Тетевен дежурните служители ще приемат обаждания или ще посрещат граждани, желаещи да се запознаят с дейността на службата или имат въпроси, свързани с пожарната безопасност. РСПБЗН - Тетевен обявява следната открита телефонна линия за връзка: 068668644. По време на “Седмицата на пожарната безопасност” служителите от РСПБЗН – Тетевен ще проведат занятия с противопожарните автомобили в детската ясла и детските градини в гр. Тетевен и изнесат беседи на противопожарна тематика на място.

На 13.09.2017 г. от 08.30 ч. на спортен комплекс “Тетевен 2009” ще се проведе футболен турнир между службите за пожарна безопасност и защита на населението от област Ловеч. На 14.09.2017 г. от 10.00 часа в сградата на РСПБЗН - Тетевен ще се отслужи водосвет за здраве на служителите и техните семейства.

Служителите от Районна служба “Пожарна безопасност и защита на населението”  - Тетевен изказват своята благодарност на всички държавни и общински органи, физически, юридически лица и граждани, оказвали помощ при предотвратяването и ликвидирането на пожари, бедствия и аварии!

Апелът на огнеборците към жителите и гостите на общината през седмицата 11.09 – 15.09.2017 г. е да бъде проявена още по-голяма загриженост, отговорност и бдителност при спазване на изискванията за пожарна безопасност и най-учтиво Ви канят да посетите „Дни на отворените врати”.

Спазването на противопожарните правила е отговорност на всички нас! Нека със своите дела даваме пример на нашите деца и възпитаваме у тях чувство за отговорност и дълг!

РСПБЗН - ТЕТЕВЕН

С наближаването на месец септември жителите на община Тетевен започват да се подготвят за Традиционния есенен панаир, който се е превърнал в своеобразен празник за китното планинско градче. И тази година събитието ще се проведе в последните дни на септември и началото на месец октомври, с разнообразна програма, в която всеки ще открие нещо за себе си.

В периода от 29 септември до 1 октомври жителите и гостите на Тетевен ще могат да видят: Специализирано изложение за пчелари, празничен концерт с участието на танцови състави и формации от общината, детска развлекателна програма за най-малките, а кулминацията на празника ще бъде концертът с участието на дует „Ритон“ - на 30 септември, от 20:30ч., на пл. „Сава Младенов“.

Любителите на спорта ще могат да наблюдават финалите на волейболния турнир за ”Купата на Купите”/29.09-01.10.2017 г./ и състезание по ориентиране за купа „ТЕТЕВЕН 2017“ /30.09 – 01.10.2017г./.

 

ТРАДИЦИОНЕН ПАНАИР ТЕТЕВЕН 2017 ГОДИНА

ПРОГРАМА

 

29 септември /петък/

10.00 ч. – Откриване на изложение на меда /салон на ОбС - Тетевен/

10.40 ч. – Пресконференция на организаторите и официалните лица.

11.30 ч. – Програма за развитие на пчеларството. Лектор от ДФ „Земеделие“ .

12.15 ч. – Официално награждаване на децата отличени в конкурса на пчеларска тематика,  „Най – проспериращ млад пчелар“  и  „Пчелар на годината“  в град Тетевен.

12.45ч. – Заключителна пресконференция на фирми и пчелари

18.00 ч. – Празничен концерт с участието на танцови състави и формации от община Тетевен /пл. „Сава Младенов“/

18.00ч. – Първи двубой от турнира по волейбол за ”Купата на Купите”

 

30 септември / събота/

11.00 ч. – Детска развлекателна програма с участието на аниматори, клоун, жонгльор и фокусник /пл. „Сава Младенов“/

14.00ч. – Откриване на състезанията по ориентиране за купа „ТЕТЕВЕН 2017“/с.Рибарица, Почивна станция ХТИ/.

18.00ч. – Награждаване на победителите от състезанието по ориентиране

20.30 ч. – Концерт с участието на дует „Ритон“ /пл. „Сава Младенов“/

21.30 ч. – Празнична заря /пл. „Сава Младенов“/

 

01 октомври / неделя /

10.00ч. – Старт – втори ден – за купа „Тетевен“ /пл. „Сава Младенов“/

12.30ч. – Награждаване на победителите от състезанието по ориентиране

16.00ч. – Награждаване на победителите от волейболния турнир за ”Купата на Купите” 

 

На 8 септември 2017 г. ученици от средните училища в гр. Тетевен се включиха в практическо обучение по залесяване и отглеждане на залесена горска култура в с. Дивчовото, м. Мало Брязово. Младите фиданки бяха залесени от техни връстници през пролетта, а при сегашната акция децата окопаха и оплевиха малките дръвчета. Лесничеите към Община Тетевен извършиха моторно окосяване на избуялата между лехите растителност. Преди да пристъпят към действие, инж. Цветомир Симеонов – ръководител дейност „Управление и стопанисване на общински гори“ към Община Тетевен, направи инструктаж и даде точни указания за правилното извършване на отгледните грижи.

Дейността се проведе в рамките на проект „Общо бъдеще чрез образование за развитие”, който се изпълнява съвместно от РСО „Централна Стара планина” и Община Тетевен. Проектът насърчава младежи на възраст от 15 до 29 години да се включат с доброволен труд в живота на местната общност и чрез неформални екологични образователни инициативи ги предизвика да бъдат отговорни към своето собствено бъдеще. 

Както знаете, на 24.07.2017 г. възникна един от най-големите пожари за територията на Република България, който бушува шест дни на територията на община Кресна. Той нанесе огромни щети и остави без подслон и надежди десетки наши съграждани. Размерите на екологичната катастрофа са невиждани и поставят под заплаха съществуването и устойчивото развитие на община Кресна. Безвъзвратно бяха загубени близо 20 000 декара горски площи. В пепелищата на пожара изгоряха пасища и останаха без храна и надежда за прехрана през зимата хиляди глави добитък. Овъглени бяха земеделски земи и селски стопанства. Само за възстановяване на изгорелите иглолистни и широколистни гори по експертни оценки ще са нужни 15 000 000 лева и поне 50 години! 

Община Кресна се обръща с гореща молба за човешка съпричастност и съдействие към всички български физически и юридически лица, като ги моли да даряват парични средства, строителни материали и вътрешно обзавеждане за изгорелите къщи и селскостопанските постройки в засегнатите села. Създадена е организация и могат да бъдат приемани и помощи в хранителни продукти и консерви за изхранване на пострадалите от пожара. С благодарност ще бъдат приемани и вещи от първа необходимост (одеяла, чаршафи, завивки, топли дрехи и обувки).

Пожарът нанесе огромни щети на природата и остави без паша и възможности за събиране на сено за изхранване на животните в засегнатите села през зимата. В тази връзка, в общината е създадена организация за складиране на дарения - концентрирани и груби фуражи, сено и слама за изхранване на селскостопанските животни в засегнатите от пожара села.

На телефони 0893 015892, 0893 015893 и 0893 015894 всички български и чуждестранни граждани и институции могат да получат конкретна информация за нуждите на пострадалите и нанесените щети, като се включат с парични средства, предметни дарения или доброволен труд.

Банковата сметка, на която могат да се превеждат парични средства в подкрепа на пострадалите от пожара и преодоляването на щетите е:

 

ОБЩИНА КРЕСНА

Интернешънъл Асет Банк АД - клон Благоевград

IBAN BG08IABG74588401242700

BIC IABGBGSF

КОД ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ: 445100

ОСНОВАНИЕ: ПОЖАР В СЕЛАТА ОЩАВА, СТАРА КРЕСНА И ВЛАХИ.

 

 

Община Тетевен уведомява всички заинтересовани, че със свое решение Общински съвет- Тетевен е предоставил под наем Общински спортен център,  гр. Тетевен на Сдружение „ФК Олимпик 2000“, с Председател Страхил Димчев за срок от 5 години по реда на Закона за физическото възпитание и спорта.

В изпълнение на Решението на Общинския съвет, Кметът на общината е сключил Договор за наем, като в същия е заложена клауза в защита на обществено-значими интереси и с оглед един от основните приоритети на общинската политика към децата и младежите- стимулиране на детско-юношеския спорт, а именно:

Във връзка с обстоятелството, че Обектът, отдаден под наем с настоящия договор, се състои от спортни съоръжения по смисъла на ЗФВС и в тази връзка е средство за ефективно провеждане на младежката и спортна политика на НАЕМОДАТЕЛЯ- Община Тетевен и във връзка с чл.50,ал.5 от ЗФВС, страните се съгласяват, че НАЕМАТЕЛЯТ ще осигурява безплатен и безпрепятствен достъп до обектите и по – конкретно до: футболното игрище; баскетболното и волейболното игрище; тенис-кортовете и фитнес-залата, на институции в системата на предучилищното и училищното образование за реализиране на дейности, свързани с физическо възпитание, спорт и туризъм; организирани младежки групи и деца на възраст до 18 години, както и на сдружения по ЗФВС, при организиране на спортни мероприятия с деца до 18 г., съгласно предоставен график от страна на НАЕМОДАТЕЛЯ“.           

С оглед спазване на регламента на договора, всички институции, НПО, сдружения и спортни клубове, които развиват физкултура и спорт за деца и младежи до 18 г., както и организирани младежки групи, практикуващи масов спорт следва да заявят в Общинска администрация график и дати за ползване на спортния обект 15 дни преди ползването.

Информацията да се предоставя в отдел „ХДСТ“, Камелия Кънчева- Началник отдел.

 

 

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню