Новини от региона
Новини от региона

Новини от региона

Кметът на община Тетевен д-р Мадлена Бояджиева посети ОУ „Георги Бенковски“ – с. Черни Вит, за да направи проверка на вече приключилите строително-ремонтните дейности (в определения срок), които се осъществяват по Националната програма „Оптимизация на училищната мрежа“, модул „Оптимизиране на училищната мрежа“ към МОН. По проекта беше извършено - обновяване на театралния салон на училището, като тук бе подменен покрива на сградата и ел. инсталацията, а през зимата е предвидено обектът да се използва и като физкултурен салон. В основната сграда бе подменена дограмата (врати и прозорци), както и подовите настилки в някои класни стаи, а учебното заведение вече разполага и с вътрешен санитарен възел.

Ръководството на ОУ „Георги Бенковски“ кандидатства и за получаване на статут на иновативно училище. Това съвпада със Стратегическа цел II от Стратегията за развитие на образованието в Община Тетевен (2016-2020г.) - Подобряване качеството на предучилищното и училищното образование (Мярка ІІ.1.2. Разкриване на иновативни училища). Иновативните училища са училищата на бъдещето. Те ще извършват целенасочена промяна чрез въвеждане на иновативни практики, с която ще се решават организационни и съдържателни проблеми в образователния процес. Целта е да се даде шанс - училището да се разчупи, мисленето на системата, на учениците, учителите и родителите, да стане модерно и обърнато към бъдещето.

На 26 януари се проведе първото редовно заседание на Общински съвет – Тетевен за 2017г. Сесията включваше петнадесет точки, като най-голям интерес предизвика т.8 – Предложение за приемане на бюджета на Община Тетевен. Той беше приет почти единодушно (18 – за и 2 - против), като преди да се пристъпи към обсъждането на точките от дневния ред, Мария Стойчева – председател на ОбС – Тетевен представи отчет за периода от 01.07.2016г. до 31.12.2016г. Тя изтъкна по-важните решения, които са взети през изминалата година, като подчерта и факта, че са изработени девет нови наредби, а някои от старите са актуализирани.

„Всички ние трябва да се обединим от една обща цел – да осигурим запазването на финансовата стабилност на общината, както и да осигурим по-ефективно управление на общинските финанси, за да можем действително да отговорим на очакванията на хората“, каза кметът на община Тетевен д-р Мадлена Бояджиева. Тя допълни, че е много трудно да се направи добра инвестиционна политика с ограничен ресурс.

„Считам, че правилният подход е да заложим на инвестиции, които могат да бъдат обезпечени с финансов ресурс, а не на такива, които ще останат само на хартия“, вметна още кметът. Градоначалникът завърши с думите: „Колкото и да не ни се иска, в бюджет 2017 е виден отпечатъкът на политиките и поетите ангажименти от предходното управление, отпечатъкът на финансовата криза на общината.“

Факторите, които оказаха сериозно влияние върху бюджет 2017 са следните: Значителен дългосрочен дълг към банкова институция и кредитът към Фонд „Флаг“; Невъзможността на общината да оперира с нови кредити; сериозни финансови корекции по реализираните в предходния мандат европейски проекти; Голяма сума от просрочените задължения от предходния мандат и начислените лихви по тях, които трябва да се погасят през 2017г.; Реален риск от блокиране на сметките на общината и заведени дела от фирми изпълнители; приет план за финансово оздравяване, който общината трябва да изпълнява и стартиращият нов програмен период 2016-2020. Въпреки тези негативни тенденции, общинското ръководство се е постарало да направи един балансиран бюджет и да насочи най-ефективно и справедливо ограничените ресурси.

Бюджетът на община Тетевен за 2017г. е в размер на 15 690 751 лв., в т.ч. държавните приходи са 9 169 012 лв., а местните 6 521 739 лв. Увеличението спрямо 2016г. е с 1 666 374 лв., което се дължи на нарастването на държавните приходи с 1 431 416 лв.(ръст от 118%) и нарастването на местните такива с 234 958лв.(ръст от 104%).

Прави впечатление, че за ползване на електроенергия за уличното осветление в общината са планирани 193 000лв. при 251 500лв. през 2016г., или с 58 500лв. по-малко. За поддръжката на уличното осветление са разчетени 73 000лв. при 79 000лв. за 2016г., или намаление с 6 000лв.

По спортния календар са разчетени 50 600лв., които нарастват с 30 000лв. спрямо 2016г., а за подпомагането на спортните клубове са предвидени 59 000лв. при 100 000лв. за 2016г.

За звено „Домашен социален патронаж“, което е изцяло финансирано с местни приходи, са разчетени 280 300лв. при 274 900лв. за 2016г. Разчетените разходи за културни мероприятия по календара са 49 800лв., като нарастват с 11 300лв. спрямо 2016г.

В държавните дейности най-голямо е увеличението във функция „Образование“ – 130%, следвана от функция „Общи държавни служби“ – 108% и функция „Почивно дело, култура“ – 106%. 

Младежите от училище ПГГСД „Сава Младенов“ посетиха всички отдели на администрацията, за да се запознаят с работния процес


На 25.01.17г. в Община Тетевен се проведе - Ден на отворените врати, в който учениците от клуб „Лидер“ - при училище ПГГСД „Сава Младенов“, се запознаха с работните процеси на местната администрация. Секретарят – Цветелина Стоянова влезе в ролята на гид и представи на младежите всяко едно звено, съответно, неговите задачи и отговорности.

В края на обиколката учениците бяха посрещнати от кмета на Тетевен д-р Мадлена Бояджиева, както и от началниците на отделите в общината.

„Нагърбили сте се с отговорността да бъдете лидери - носете я достойно и отговорно. Радвам се, когато виждам активни и заинтересовани млади хора, а визитата Ви днес показва, че се интересувате от случващото се в общината", каза д-р Бояджиева.

Всеки отдел беше представен накратко от съответния ръководител, след което представителите на клуб „Лидер“ зададоха своите въпроси. Получи се ползотворна дискусия, а младежите не скриха вълнението и емоцията си от провелата се среща.

Администрацията отново показа своята активност и приемственост с поредната инициатива – Ден на отворените врати, която спомага за създаването на една добра комуникация между институцията и младежите. Подобни посещения вече направиха и учениците от Професионална гимназия по строителство, електротехника и услуги; СУ „Георги Бенковски“ и друга група от ПГГСД „Сава Младенов“.

 

 

 

В гр.Тетевен бе проведена акция за премахването на големите преспи сняг, които са се образували на места. Дейностите започнаха още вчера с почистването на пространството пред входа на болницата и обръщалото /кв. Пеновото/, а днес работата бе насочена в централната част на града, някои малки улици, както и по пътя за лечебното заведение.

Община Тетевен съобщава отново, че:

На основание чл. 27, ал.1, т. 2 от Наредба за опазване на околната среда и управление на отпадъците на територията на община Тетевен, почистването на тротоарите от сняг и лед пред магазините, офисите, фирмите, заведенията, жилищни кооперации и домовете е задължение на собствениците, управителите и ползвателите на тези обекти.

Складирането на почистения сняг и лед се извършва така, че да не пречи на движението на МПС и пешеходците.

Снегът по тротоарите затруднява придвижването на пешеходците, както и работата на фирмата за сметосъбиране и сметоизвозване. В тази връзка Ви молим, своевременно да почиствате снега по прилежащите тротоари, около кофите за смет и при възможност надвисналите блокове сняг и висулки от покривите на сградите.

Общинска Администрация – Тетевен, предварително Ви благодари за проявеното разбиране и съдействие.

Съобщение относно контрол на дейностите, във връзка с осигуряване зимно поддържане на общинска пътна мрежа и уличната мрежа в населените места на общината – може да видите тук.

 

На 10.01.2017г. в Тетевен бе проведе работна среща, във връзка с подготовката на държавния план-прием за училищата на територията на община Тетевен. В дискусията взеха участие кметът на общината д-р Мадлена Бояджиева, зам.-кметът Борис Врабевски, зам.-областният управител на област Ловеч Георги Терзийски, началникът на Регионалния инспекторат по образованието – Ловеч Еленко Начев, представители на средните училища, дирекция „Бюро по труда” - гр. Тетевен и бизнеса.

В хода на срещата д-р Бояджиева направи предложение към представителите на местния бизнес - да представят своите потребности, виждания и изисквания към бъдещите си кадри, който да бъдат предадени на директорите на средните училища. Идеята е да се открият паралелки със специалности, които да съответстват на търсенето от работодателите.

Направен бе анализ на изпълнението на държавния план-прием за последните три години – брой планирани и реализирани паралелки по професии и профили, пълнота на паралелките, предприети действия за популяризирането на предлаганите професии и т.н. Обърна се сериозно внимание на все по-голямата липса на ученици, вследствие на демографската криза. Други важни въпроси, които се коментираха, бяха състоянието на материално-техническата база, обезпечаването на образователно-възпитателния процес, взаимодействието с работодателските организации и становищата им за необходимите специалности в общината.

Г-н Начев заключи, че разработването на план-приема е процес, който залага решаването на проблеми, свързани с обезпечаване потребностите на бизнеса в един бъдещ период, т.е. след приключване на обучението на учениците по съответните специалности. Поради тази причина е изключително важно да се отчитат изискванията на фирмите, които създават заетост на територията на община Тетевен и да се откриват паралелки отговарящи на търсенето на трудовия пазар.

 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Във връзка с обилните снеговалежи и натрупването на големи количества сняг по тротоарите и покривите на сградите, на основание чл. 27, ал.1, т. 2 от Наредба за опазване на околната среда и управление на отпадъците на територията на община Тетевен, Ви уведомяваме, че почистването на тротоарите от сняг и лед пред магазините, офисите, фирмите, заведенията, жилищни кооперации и домовете е задължение на собствениците, управителите и ползвателите на тези обекти.

Складирането на почистения сняг и лед се извършва така, че да не пречи на движението на МПС и пешеходците.

Снегът по тротоарите затруднява придвижването на пешеходците, както и работата на фирмата за сметосъбиране и сметоизвозване. В тази връзка Ви молим, своевременно да почиствате снега по прилежащите тротоари, около кофите за смет и при възможност надвисналите блокове сняг и висулки от покривите на сградите.

Общинска Администрация – Тетевен, предварително Ви благодари за проявеното разбиране и съдействие.

В Тетевен празникът бе отбелязан с традиционното шествие на коне и каруци, което тръгна от паметника на Баньо Маринов по главната улица „Иван Вазов“ и стигна до площад „Сава Младенов“, за радост на малки и големи. Както всяка година, празникът и шествието преминаха под музикален съпровод на духова музика, а конярите от отделните махали в града, някои от които облечени в народни носии,  дефилираха гордо с празнично нагиздените си коне.

Според църковния календар на 7 януари почитаме Св. Йоан Кръстител. На този празник тетевенци отдаваме и своята почит към коня -  помощник в отрудените дни на българина, една традиция, която се спазва отдавна в нашия край. Затова Ивановден в Тетевен носи своята уникалност с традиционните конски кушии, а за празника се готвят както именяците, така и конярите от района.

Днес, рано сутринта, в района на с. Бабинци /при бившия пилещарник на „Елпром“ - Тетевен/ е оказана помощ на около 200 животни останали без храна и блокирани от снега. На място дойде зам.-кметът на община Тетевен - Борис Врабевски, за да се запознае с положението. Наложи се спешно да бъде пробита снежната блокада, като поради повреда в техниката на снегопочистващата фирма /„Еко-Титан“ ЕООД/, съдействие оказа и фирмата занимаваща се със сметоизвозване /"Комунал инженеринг" ЕООД/. В този труден момент двете организации си оказаха взаимопомощ, за да се справят с възникналата ситуация.

В община Тетевен празникът започна с тържествено богослужение в църквата „Св.Всех Святих", рано сутринта, където бе отслужен водосвет за здраве и благополучие. След това тръгна и литийното шествие към река Вит, където Отец Борис извърши ритуалното хвърляне на кръста. И тази година стотици се стекоха на празника, а пред техните погледи неколцина смелчаци скочиха в ледените води, за да уловят кръста, който беше изваден от Венелин Марков от Тетевен.

Богоявление (от старобългарски – явление на Бог) е един от най-древните християнски празници. Празнува се на 6 януари и първоначално е посветен на раждането на Исус Христос и съпътстващите го събития. Исторически празникът в различните християнски традиции е претърпял значителни изменения и има различни имена в различните области на страната, като някои от тях са Кръстовден, Водици или Водокръщи. Празникът е наречен така, защото на този ден всеки, който иска да е здрав през годината, се окъпва или поне се измива на реката. От ритуалните измивания и пръскания с вода на Богоявление тръгват и обичаите, свързани с поливането и мокренето на всички именници, независимо от годишното време.

 

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с усложняване на зимната обстановка според метеорологичните прогнози, с цел предотвратяване на инциденти и формиране на необходимото поведение и действия при евентуалното им възникване, Ви предоставяме Правилата за безопасно поведение при усложнена зимна обстановка:

През зимния сезон метеорологичната обстановка се променя бързо.

ПРЕДИ ДА ТРЪГНЕМ НА ПЪТ:
1. Трябва да проверим каква е метеорологичната прогноза и информацията за състоянието на пътищата;
2. При обявен код за опасни явления е добре да се отложи пътуването, ако не е належащо. Част от пътищата може да бъдат затворени, поради снегонавявания;
3. При неотложно пътуване подгответе автомобила за зимни условия – заредете повече гориво, зимни гуми, вериги, въже за теглене, лопата, топли ръкавици и др.;
4. Носете зареден мобилен телефон;
5. Пътувайте по първокласни /централни/ пътища, тъй като те се почистват от снегонавяванията с предимство;
6. Шофирайте бавно и внимателно при преминаване край сгради, електропроводи и дървета;
7. Не спирайте да почивате на открито, освен в населени места и крайпътни паркинги и мотели;
8. При образуване на колони от задръствания, спирайте на дистанция, която позволява изтеглянето ви и не използвайте аварийната лента - оставете я свободна за спасителните екипи;
9. По време на път следете за обстановката по радиото. При усложняване на обстановката, преустановете пътуването, спрете в най-близкото населено място. Обърнете за помощ към административните власти на съответното кметство, МВР или пътните служби;
10. При бедствено положение следете по радиото указанията на компетентните органи. Спазвайте техните указания.

ПРИ ПРИДВИЖВАНЕ ПЕША:
1. Екипирайте се с подходящи обувки, топли дрехи, ръкавици и шапки;
2. Носете зареден мобилен телефон и фенерче;
3. Избягвайте да се движите поединично и стойте по далеч от сгради, стълбове и дървета, от падащ сняг и други отломки от покриви, навеси и др.;
4. Вземете мерки против измръзване на крайниците;
5. Носете лекарствата, които са Ви предписани от лекар и топли напитки.

ОКАЖЕТЕ ПОМОЩ НА ИЗПАДНАЛИТЕ В БЕДА:
1. Ако по време на пътуването се натъкнете на затрупани автомобили, маркирайте мястото и съобщете на органите на КАТ или на пътните служби чрез телефон 112;
2. Завържете дреха с ярък цвят на най-високата част от автомобила в случай на затъване в навявания от сняг;
3. Измръзналите части на тялото се разтриват със спирт и леко се масажират. Не разтривайте със сняг - тялото се преохлажда допълнително и кожата може да се нарани;
4. При измръзвания се налага транспортиране на пострадалите до болничното заведение.

ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ ДО ТЕЛ. 112
При нужда незабавно потърсете: ЕДИНЕН ЕВРОПЕЙСКИ НОМЕР ЗА СПЕШНИ ПОВИКВАНИЯ 112
1. Подавайте максимално точна информация /местонахождение, състояние и др. /.
2. Не злоупотребявайте със сигналите до тел. 112. Пренасочване на екипи от различни институции (Агенция „Пътна инфраструктура”, МВР, Спешна помощ) при фалшив сигнал, може да коства човешки живот в реална ситуация. Не злоупотребявайте със сигналите за непочистена пътна настилка. Според нормативната уредба се допуска снежно покритие в зависимост от различните нива и степени на поддържане.

 

Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ - Ловеч

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню